Полезныe новости.

Законодательство Болгарии: конституция, кодексы, законы...

Модератор: Юрий

Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 10/12/2009, 23:51

В Болгарии законодательство постоянно изменяется и часто не остается время для перевода на русский язык. Поетому здесь постараюсь сообщать интересные и полезные изменнения в Законодательстве непосредственно на болгарском языке, так как они в первую очередь будут касаться тех, кто уже проживает здесь, и должен был бы понимать болгарский. В дальнейшем все новости будут переводиться на русский и толковаться в соотвествии с их пременением на практике, если к ним будет проявлет интерес у посетителей форума.
Юрий
Народното събрание реши на заседанието си на 9 декември 2009 г. да бъде удължен с шест месеца срокът на валидност на българските документи за самоличност, който изтича през 2010 г. Депутатите приеха на първо и второ четене допълнение на Закона за българските лични документи.

Документите с удължен срок ще бъде валидни само на територията на България, тъй като това събитие няма да бъде отразено, а българското законодателство няма пряко и обвързващо действие извън територията на държавата.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за защита срещу домашното насилие. Депутатите регламентираха, че домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие. За домашно насилие се смятат и принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка, или във фактическо съпружеско съжителство.

Депутатите приеха на второ четене и промени в Закона за влизането, пребиваването и напускането на България от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Предвижда се член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на ЕС, да влиза и напуска територията на България с паспорт и виза, когато такава се изисква. С измененията се регламентира, че отказът за издаване на виза се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс. За отказа за издаване на виза се съставя формуляр по образец, утвърден с акт на Министерския съвет.

Събрания, митинги и манифестации да могат да се свикват по всяко време на денонощието, предвиждат приети на първо четене от парламента промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите, внесени от лидера на РЗС Яне Янев и група народни представители. Отпада ограничението събранията, митингите и манифестациите да не могат да се свикват между 22.00 ч. и 6.00 часа.

Парламентът прие и друг проект за промени в този закон - на Ивайло Тошев, Емил Радев и Красимир Ципов от ГЕРБ. Целта е да се осъвремени законът, защото е приет отдавна и повечето от органите, посочени в него, вече не съществуват. Например органите, които могат да разрешават или забраняват митинги, са изпълнителните комитети на общинския народен съвет или на областния народен съвет. Предлага се сега тези функции да поеме кметът на населеното място. Забраните за събрания също се обжалват пред несъществуващ вече орган и се предвижда обжалването да става пред съответния административен съд, който да се произнася в срок от 24 часа.

Подготвят промени в Закона за храните

Поправки в Закона за храните ще позволят на производителите на животински храни да продават директно на потребителите своите стоки, съобщиха в четвъртък от Министерството на земеделието и храните. Така ще се преодолее в известна степен дисбалансът на ниски изкупни цени от производителите и високите потребителски цени, формиран от наличието на множество прекупвачи по веригата, аргументират се от агроведомството.
Излишните звена в хранителната верига ще се елиминират, което води до повишаване на изкупните цени и осигурява достойно заплащане на фермерския труд, допълват от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
По-детайлно процесът ще се разпише в проект на наредба, която да уреди специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до краен потребител.
Директните доставки на земеделски продукти и храни са в интерес не само на производителите, но и на потребителите, посочват от МЗХ. Те им осигуряват по-богат избор от хранителни продукти, традиционни за съответния регион, със специфични качествени и вкусови характеристики. Наред с това потребителите получават хранителните стоки на по-достъпни цени, които кореспондират на доходите в съответния регион.
Правилата на наредбата гарантират на консуматорите, че производителите, на които са се доверили, им доставят хранителни стоки, отговарящи на хигиенните стандарти на ЕС.
Прилагането новите правила се гарантира с адекватни санкции.
Така България ще се възползва от предоставената от европейското законодателство в областта на безопасността на храните възможност държавите – членки да създадат национални правила, регулиращи директните доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до крайния потребител, допълват от МЗХ.

Министерски съвет прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.
Правителството одобри мерки, насочени към насърчаване на равния достъп на жените и мъжете до благата на обществото, повишаване на икономическата активност на жените, предотвратяване на дискриминацията на основание на пола и др. Те са част от приетия от Министерски съвет Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Планът има за цел да обедини усилията на институциите за провеждане на политики за равни възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия, политическия и обществения живот на страната ни.

Предлаганите действия са съобразени с националните приоритети за 2010г., базирани на опитa и постигнатото в страната в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете, както и с препоръките и практиките на Европейския съюз, Конвенциите на организацията на обединените нации за равнопоставеност и равни шансове на половете и други основополагащи международни документи.

Националният план включва действия, насочени към насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете при достъпа до здравеопазване, в сферата на образованието, заетостта и професиите, в процесите на взимане на решения, повишаване на информираността на обществото, мерки за премахване на стереотипи за ролите на жените и мъжете и борба с дискриминацията, работа с медиите и др.

Всички електронни подписи могат да бъдат признати за саморъчни
„http://insurance.profit.bg/” / 09.12.2009

МТИТС публикува за обществено обсъждане промени в Закона за електронния документ и електронния подпис

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува на интернет страницата си проект за промени в Закона за електронния документ и електронния подпис, които хармонизират българската нормативна уредба с изискванията на Европейския съюз.
С измененията българският пазар ще се отвори за чужди доставчици на е-удостоверителни услуги, тъй като се уеднаквяват изискванията към съдържанието на електронните удостоверения. Проектът предлага промяна и в изискванията към съдържанието на удостоверението за квалифициран електронен подпис, които в досегашния режим влизаха в сериозно отклонение с установените от стандартите реквизити. Досега се създаваха пречки за оперативна съвместимост на българските системи при използване на електронни подписи. Очакванията са, че в резултат на конкурентния натиск, цените за получаване на електронен подпис ще станат още по-достъпни. В същото време на българските фирми, предоставящи удостоверителни услуги се осигурява достъп до 500-милионният пазар на ЕС.
Проектът предлага промени в режима на електронните подписи с цел хармонизиране със стандартите в ЕС. Подписите се класифицират като обикновен, усъвършенстван и квалифициран. Последният се признава за саморъчен по закон, а другите два при изрична договореност между страните.
Вече няма да се налага винаги да бъде потвърждавано получаването на електронно изявление - електронният документ ще се смята за доставен при постъпване в указаната за тази цел електронна поща на получателя. Така ще бъде преодоляна опасността от недобросъвестно отношение на адресата в търговския оборот.
Облекчава се режимът за започване на дейност от доставчици на услуги. Вече няма да е необходима регистрация. Доставчиците ще се акредитират, ако желаят да повишават доверието на клиентите си.
Проектът е част от промените в законодателството, свързано с електронното управление. Той е съобразен с приоритетите в Декларацията, приета от ресорните европейските министри през ноември.

Агенция "Митници" се преструктурира в десет дирекции и централно управление„http://www.mediapool.bg” / 09.12.2009

Правителството одобри на заседанието си в сряда Устройствения правилник на агенция "Митници", който бе разработен през септември и предвижда преструктуриране на агенцията. Срокът на въвеждане на промените е средата на декември.

Според приетия правилник закриват се регионалните митнически дирекции, а вместо тях ще има Централно митническо управление (ЦМУ) и десет териториални митнически служби - Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична митница, Русе и Югозападна.

Общата численост на персонала на Агенция "Митници" се намалява на 3370 щатни бройки, като общото съкращение в системата е 633 щатни бройки или повече от 17% от сегашната численост на персонала.

Правителството прие и промени и Правилника за прилагане на Закона за митниците, според които се преразпределят правата и задълженията на закритите регионални митнически дирекции.

Промените в правилника отразяват и измененията в Закона за акциза и данъчните складове.

Увеличава се таксата за обработка на комплекти документи с разрешителни за международен превоз от 3.50 лв. на 5.0 лв.

Министрите утвърдиха и новият числен състав на Националната агенция за приходите (НАП). От 1 януари догодина щатът на приходната агенция ще бъде намален с 641 щатни бройки, с което числеността на администрацията на НАП ще намалее от 7976 на 7335 души.

Кабинетът одобри и промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, с които администрацията му се намалява с 24 щата или 14.5 на сто от 1 януари 2010 г.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 07/01/2010, 21:46

Облекчения за чуждите компании при обществените поръчки предвиждат промени в ЗОП
„http://mediapool.bg/” / 07.01.2010

Промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще премахне изискването за представяне на свидетелство за съдимост от всички прокуристи на компании. Това съобщи енергийният министър Трайчо Трайков по време на работен обяд с представители на Германската търговска камара. Преди да заеме сегашния си пост Трайков бе прокурист в дружеството на австрийската компания EVN в България.
Според министъра това е една от "най-прословутите" пречки за участието на големи чуждестранни компании в обществени поръчки в България.
Трайков уточни, че предложенията за промените в закона все още не са внесени в Министерския съвет.
Според друга промяна в ЗОП, която се предлага от Агенцията по обществени поръчки (АОП), обжалването на обществените поръчки ще се премести от Комисията по защита на конкуренцията (КЗК) в административните съдилища. Този текст също не е внесен в Министерски съвет. Промяната се налага тъй като оспорването на решенията на тръжните комисии е от съдебен характер и трябва да се поеме от съдебна институция, а не от КЗК. Преди няколко години обаче, когато обжалването на обществени поръчки бе възложено на комисията, административните съдилища из страната все още не бяха изградени.
Пред германските инвеститори Трайков заяви, че се предвиждат мерки за подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест за бизнеса у нас. Той каза още, че има междуведомствена група за преглед на всички лицензионни режими. Преди дни икономическото министерство обяви обществена поръчка за определяне на административната тежест у нас и за изготвяне на предложения за намаляването й./quote]

Данъчни облекчения за физически лица са повече спрямо тези от миналата година„http://insurance.profit.bg/” / 06.01.2010

До 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят хората, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения

През 2010 година данъчните облекчения, които могат да ползват физическите лица са повече спрямо тези които се прилагаха миналата година. Данъчните облекчения, които можете да ползвате с декларацията за облагане на доходите от 2009 г. са:
- Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв. Облекчението може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.
- Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане. Това облекчение е ограничено до 10 % от сбора на годишните данъчни основи и може да се ползва от физическите лица, които през 2009 година са направили лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване или вноски за застраховка „Живот” ;
- Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
- Данъчно облекчение за дарения: Намалението се прилага върху сбора на годишните данъчни основи и размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението:
- До 5 на сто от данъчната си основа могат да намалят физическите лица, които направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социално подпомагане" към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии. Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд "Енергийна ефективност". Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);
- До 15 на сто от данъчната си основа можете да намалите, ако направите дарение за културата, а до 50 на сто, ако дарението ви е в полза на Център "Фонд за лечение на деца".
Важно е да се знае, че общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.


Проучване ще измерва административните разходи на бизнеса
„http://mediapool.bg/” / 06.01.2010

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма търси компания, която да проучва административната тежест върху бизнеса у нас и да предложи начин за намаляването й, става ясно от регистъра на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Обществената поръчка включва измерване на административните разходи на бизнеса, за да се запознае със законодателството, определяне на бюрократичната тежест, както и изготвяне на предложения за нейното намаляване. Компанията е длъжна да актуализира съществуващите в МИЕТ база данни (ABRIO) и интернет страница "Административна тежест". Измерването на административните разходи ще се извърши чрез Европейския модел на стандартните разходи (European Standard Cost Model).

Срокът за изпълнение на поръчката е 240 дни. При оценяването на офертите на кандидатите техническите показатели ще имат 65% тежест, а финансовият – 35%.

Намаляването на административните изисквания е важен фактор за подобряване на бизнес средата, тъй като навсякъде в ЕС предприятията са длъжни да отделят твърде много време и средства за изпълнение на съответните административни задължения, поясняват от МИЕТ. Разходите за това се оценяват на 3.5% от БВП на ЕС.

През ноември 2006 г. ЕК предложи Програма за действие за намаляване на ненужния административен товар от съществуващото законово устройство в Европейския съюз (ЕС). В резултат на това, на 9 март 2007 г. Европейският съвет одобри общностна цел за намаляване на административната тежест с 25% до края на 2012 г. и прикани държавите-членки до октомври 2008 г. да определят национални цели за намаляване на административната тежест, породена от националното законодателство, което не въвежда европейско законодателство.

Акцентът в Програмата е поставен върху премахването на остарелите, излишните и повтарящи се изисквания за представяне на информация; елиминиране на припокриванията и повторенията, когато едно и също задължение за информиране се изисква няколко пъти по различни канали; подаване на сведенията по електронен път; намаляване на обема и честотата на изискванията за докладване; предоставяне на официална яснота по някои сложни законодателни актове от страна на администрацията и др.


Възстановяват надвзет данък на млади семейства с ипотечен заем в 30-дневен срок
„http://dariknews.bg/” / 07.01.2010
От тази година надвзетият данък на младите семейства, които имат ипотечен кредит, ще се възстановява в 30-дневен срок, заяви Боряна Георгиева от дирекция „Обслужване” на НАП. Тя обаче обясни, че лихвите по кредита няма да връщани механично, а ще бъдат приспадани от данъчната основа.

Условията, при които млади семейства ще могат да използват облекчения за данъка върху доходите на физическите лица, са сключен граждански брак, ипотечен кредит на един от съпрузите на възраст до 35 години. Тогава лихвите по до 100 000 лв. от главницата ще бъдат приспаднати от данъчната основа. Например при кредит от 60 000 лв. за 20 години, 8 на сто лихва и месечна заплата от 1000 лв. по трудов договор данъкът ще се намали с 500 лв. Хората, които получават доходи само по трудов договор не подават подоходни декларации, защото данъкът им се внася от работодателя. Ако искат да използват облекчението обаче, те ще трябва да го направят, като към нея се подава и копие от свидетелството за граждански брак и документ от банката за платените суми по кредита, както и удостоверение, че това е единствено жилище. Парите, които са надвзети, ще бъдат възстановявани. Ако съответният човек обаче има други неплатени публични вземания, облекчението ще се прихваща.

Друга новост в кампанията е декларирането на заеми над 10 000 лв., както и остатък от непогасени заеми в последните пет години до 40 000 лв.

От тази година самоосигуряващите се лица трябва да подадат и нова декларация образец 7 до 1 март. От 1 януари минималната месечна здравна вноска е 16,80 лв., а досега бе 10,40 лв.

Банки бавят данъчни бонуси за семейства
„http://insurance.profit.bg” / 07.01.2010

Служителите не знаят какви бележки да поискат

Банките бавят данъчните облекчения, които държавата дава за млади семейства с ипотечни кредити. Служителите на трезорите все още нямат представа какви документи са необходими на клиентите им, за да получат бонус от държавата за вноските по жилищните заеми. Това показа проверка на "Стандарт" в офисите на някои от най-големите трезори. Някои служители пращат младите семейства в общината, за да питат какви документи трябва да даде банката. Други търсят информация в централите си, където също още не са наясно какво е нужно и как трябва да изглеждат документите, които да се приложат към данъчните декларации на младите семейства. Накрая повечето от служителите на банките учтиво молят желаещите да получат данъчни облекчения да се върнат на следващия ден. Обещанието е, че когато се изясни какви точно документи са необходими, ще се издават бързо. Тази година за първи път младите семейства при подаване на декларациите за доходите си не плащат данъци за платените лихви по ипотечни заеми. Към декларацията си съпругът, който ползва облекчението, трябва да добави справка за имотното си състояние от Агенцията по вписванията. Облекчението се ползва, ако той няма други имоти освен жилището, за което е теглил кредит. Другите нужни документи са акт за граждански брак, договор за ипотечен кредит и документи от банката за направените през 2009 г. вноски. Това може да са копия от платежните нареждания или писмена справка от банката.

Няма да глобяват за винетките
„http://insurance.profit.bg/” / 07.01.2010

Още не е избрана фирма за разпространение на стикерите, сега се продават само на 27 места в страната

До края на месеца може да се кара без винетка и глоби няма да се налагат. Досега тази разпоредба важеше само за тези, чийто стикер е изтекъл миналата година. Но днес стана ясно, че има разпоредба на МВР, която освобождава от задължението за винетки всички водачи, дори и тези, които нямата стар стикер. Причината е, че Пътната агенция още не е избрала фирма за разпространение на стикерите и сега те се продават само на 27 места в страната, информира bТВ.
От Областните пътни управления очакват големите опашки да се извият в края на месеца, когато изтича гратисния период. Причината да се стигне до тази патова ситуация е, че един от консорциумите, който не спечели конкурса за разпространение на винетки обжалва процедурата. От Централното управление на Пътната агенция обаче са оптимисти, че договор ще има скоро.

Министерският съвет прие промени в седем наредби, свързани с последните изменения в Кодекса за социално осигуряване
„http://www.mlsp.government.bg” / 30.12.2009

Служебно ще бъдат отпускани добавки към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст. Това предвиждат одобрените от кабинета промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са във връзка с последните изменения на Кодекса за социално осигуряване. Размерът на добавките се определя ежегодно с бюджета за ДОО.

Наредбата предвижда още за лицата, които искат преизчисляване на пенсии, отпуснати до 1 януари 2000 г. за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, при преизчисляването се взима предвид средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г., а не за 1999 г.

С промени в Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” се закриват банковите сметки в Националната агенция за приходите за събиране на приходите от вноски за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители” и за Учителския пенсионен фонд. От първи януари 2010 г. те ще се внасят чрез банковите сметки на НАП за събиране на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.

Правителството одобри промени и в Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Според измененията в КСО, които се въвеждат и в Наредбата, осигурителните вноски ще се дължат и върху неначислени възнаграждения, а не както досега само върху получени или върху начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения.

В наредбата се правят изменения във връзка със създадения в КСО отделен ред за осигуряването на морските лица. Те са наети по трудово правоотношение като членове на екипажите на морски кораби, но осигурителните вноски ще бъдат внасяни за тяхна сметка върху избран от тях осигурителен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и максималния осигурителен доход.

Чрез изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се регламентира изрично срокът за предоставяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт и в техните филиали.

Промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина са свързани основно с регламентиране осигуряването на морските лица – начало и вид на осигуряването, възможност за прекратяване на осигуряването през съответната година, както и ред на внасяне на осигурителните вноски.

Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване се внасят изменения и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.С тях се дава право на изплащане на обезщетение за дълготрайна безработица само на лица, които са били без работа най-малко 12 последователни месеца.

С измененията в Наредбата за осигурителните каси се прецизират и систематизират текстовете с цел избягване на противоречиво тълкуване във връзка с обслужването и контрола на работата на осигурителните каси.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Мария Георгиева » 10/01/2010, 02:23

Юрий,
огромное спасибо за инфу!!
Инф очень полезна, особенно моему мужу-болгарину, не живущему в Болгарии :D
Ми перемучились,что ему надо срочно лететь в Болгарию менять ЛК (заканчивается в феврале), а Ви нас порадовали инф!!!
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!!
"Живеят само влюбените, останалите просто съществуват." Уилям Шекспир
Аватара пользователя
Мария Георгиева
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4742
Зарегистрирован: 20/12/2006, 12:48
Откуда: Москва/Болгария/Голландия

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 10/01/2010, 10:22

Мария Георгиева писал(а):Юрий,
огромное спасибо за инфу!!
Инф очень полезна, особенно моему мужу-болгарину, не живущему в Болгарии :D
Ми перемучились,что ему надо срочно лететь в Болгарию менять ЛК (заканчивается в феврале), а Ви нас порадовали инф!!!
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!!
Маша, вы не совсем поняли: действие карт продолжается ТОЛЬКО для территории Болгарии, а в Голландии просроченная карта вас не спасет!
Скорее всего и действие загранпапспорта у вашего супруга заканчивается тоже, так что приехать нужно!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Skorpion_BG » 10/01/2010, 11:57

Юрий писал(а):Скорее всего и действие загранпапспорта у вашего супруга заканчивается тоже, так что приехать нужно!
Юрий

Ну не объязательно срок загранпаспорта и ЛК совпадает! Если паспорт меняли, то нет проблем, карту можно поменять попозже, а легитимировать себя паспортом! У меня карта заканчивается завтра, а паспорт через 4 года! :D
Skorpion_BG
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 3306
Зарегистрирован: 24/04/2006, 14:35
Откуда: Чипровци-Банкя

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 10/01/2010, 12:33

Skorpion_BG писал(а):
Юрий писал(а):Скорее всего и действие загранпапспорта у вашего супруга заканчивается тоже, так что приехать нужно!
Юрий
Ну не объязательно срок загранпаспорта и ЛК совпадает! Если паспорт меняли, то нет проблем, карту можно поменять попозже, а легитимировать себя паспортом! У меня карта заканчивается завтра, а паспорт через 4 года! :D
Я написал скорее всего, поетому не стоит гадать. У болгар, как правило, всли личную карту не меняли, даты выдачи обоих документов совпадают... Хотя могут быть и вариации.
Ответить может только супруг Марии или она.
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Мария Георгиева » 10/01/2010, 17:44

Юрий писал(а):
Мария Георгиева писал(а):Юрий,
огромное спасибо за инфу!!
Инф очень полезна, особенно моему мужу-болгарину, не живущему в Болгарии :D
Ми перемучились,что ему надо срочно лететь в Болгарию менять ЛК (заканчивается в феврале), а Ви нас порадовали инф!!!
СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!!!!
Маша, вы не совсем поняли: действие карт продолжается ТОЛЬКО для территории Болгарии, а в Голландии просроченная карта вас не спасет!
Скорее всего и действие загранпапспорта у вашего супруга заканчивается тоже, так что приехать нужно!
Юрий

в Голландии у мужа есть ГОЛЛАНДСКАЯ КАРТОЧКА ПМЖ на 5 лет по которой он живет в Голландии + Болгарский международний паспорт (которий закончится только в 2017 году),так что для Голландии и всей ЕС достаточно.
Мой муж въедет в Болгарию к себе по паспорту спокойно. Просто он сейчас хотел ехать менять свою ЛК, но не может, боялся,что в БГ его штрафанут за просроченность, а теперь стало ясно,что еще 6 мес в Болгарии можно будет с просроченной ходить. Летом поедем в БГ, и поменяет карточку.
"Живеят само влюбените, останалите просто съществуват." Уилям Шекспир
Аватара пользователя
Мария Георгиева
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4742
Зарегистрирован: 20/12/2006, 12:48
Откуда: Москва/Болгария/Голландия

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 14/01/2010, 23:17

Плащат забавени обезщетения по дела в Страсбург
„http://www.legalworld.bg” / 13.01.2010

В най-скоро време ще бъдат платени забавените обезщетения на граждани, осъдили държавата в Страсбург, но неполучили навреме парите си по вина на Министерството на финансите. Става въпрос за повече от десет решения на Евросъда от края на юни м. г., по някои от които са присъдени много високи обезщетения (стигащи и над 100 000 евро), тъй като се отнасят до реституционни казуси. Общата сума е близо 1 милион лева.
МС е взел решения за изплащане на обезщетенията съответно на 2 и 9 декември. Сроковете за изплащането им изтекоха на 25 декември и на 2 януари. От Министерството на правосъдието навреме са пратили платежните във финансовото министерство, но оттам няма движение. По информация на "Правен свят" плащанията са спрени по нареждане на министър Симеон Дянков, по същата логика, по която блокира и коледните бонуси на магистратите – за постигане на нисък бюджетен дефицит. В случая Дянков не изпълнява решение на МС, но за него очевидно санкции няма да има.
От пресцентъра на Министерството на финансите повече от седмица не успяха да отговорят на "Правен свят" каква е причината за забавяне на плащанията, колко е общият размер на сумата и на лихвите, които държавата ще трябва да плати по тях. Според Европейската конвенция по правата на човека, всеки ден забавяне на плащането след крайния срок води до начисляване на лихва за забава по курса на Централната европейска банка, увеличен с 3 процентни пункта.
От Министeрството на правосъдието увериха, че още в началото на годината в БНБ е дeпозирано платежно нареждане за 997 000 лв., което включва "най-неотложните плащания на обезщетения по делата в Страсбург". Чака се днес или утре да се отпусне лимит за тези плащания.

Данъкът за хазарта пада наполовина
„http://insurance.profit.bg/” / 14.01.2010

Облагат с 25% разликата между приходите и раздадените печалби

За тотото, лотарията и залозите върху резултати от спортни състезания ще се плаща данък от 25% върху разликата между направените залози и раздадените печалби. Това предвиждат промени в Закона за хазарта и Закона за корпоративното подоходно облагане, които са подготвени от Министерството на финансите и предстои да бъдат внесени в Министерски съвет. Така данъците за организаторите на хазарт на практика ще паднат около два пъти. В момента за тези хазартни игри се плаща по-малък данък, но се облагат всички приходи от залози, без значение какви суми са изплатени като печалби. От 1 януари на 2010 г. данъкът за тотото и залозите върху резултати от спортни състезания беше вдигнат от 10% на 15%, а за лотарията - от 12% на 15%. Това предизвика напрежение в бизнеса, който предупреди, че високите налози може да доведат до фалит много от компаниите и организаторите на хазарт ще бъдат принудени да съкращават персонала си.
Сега само седмица след като последните приети от парламента правила влязоха в сила, се предлага нова формула за облагането на най-популярните хазартни игри. С промяната данъчното облагане на организаторите на хазарт ще се доближи до това на останалите търговци в страната, които плащат данък върху печалбата, гласят част от мотивите към законопроекта. С оглед постигане на равнопоставеност би следвало към всички търговци да бъде прилаган еднакъв принцип на данъчно облагане, гласят мотивите. Дори след промяната организаторите на хазартни игри ще бъдат поставени в по-неблагоприятно положение от останалите дружества. Първо, данъкът за тях ще бъде 2,5 пъти по-висок - 25%, при 10% данък за останалите фирми, гласят мотивите. Освен това част от разходите на организаторите на хазарт няма да се приспадат от залозите преди плащането на данъка. Това са административните и стопански разходи на фирмите като например за заплати, наеми и т.н. При останалите предприятия се приспадат всички разходи преди плащането на 10% данък.
Промени се правят и при облагането на моментните лотарийни игри, при които печалбата се вижда след изтриване на билетче. Данъкът за тези игри също ще бъде 25% върху разликата между залозите и раздадените печалби, но ще се определя на всяко тримесечие. Ако за някое тримесечие има загуба от провеждането на играта, тя ще се приспада от печалбите за следващите тримесечия.
Промяна в облагането на залите за бинго и на игрите, при които залозите се правят чрез телефонно обаждане или изпращане на SMS, не се променят. Данъкът остава 15% върху направените залози.
Нови лицензи за хазартни игри ще се дават само на търговски дружества, които имат опит в организирането на хазарт на територията на страната или в ЕС най-малко 5 години преди подаването на искане, гласят още промените. Така на пазара няма да се допускат нови играчи. За да се вземе лиценз за хазарт, организаторът трябва да сключи договор за управление с поне петима души, които имат доказан професионален опит от поне 5 години в дружества, провеждащи хазартни игри в ЕС. Няма да се дават и лицензи на търговски дружества, някой от собствениците на които е регистриран в офшорна зона или не може да докаже произхода на парите си.
За председател и членове на Държавната комисия по хазарт не могат да бъдат назначавани хора, които са били в ръководството на организатори на хазартни игри през последните 5 години, гласят още промените. Членовете на комисия пък няма да може да влизат в частния хазартен бизнес поне 3 години, след като напуснат поста си.
С промените в закона ще отпадне категоричното изискване в казината да не се пускат пияни граждани. Дали хора в нетрезво състояние да се пускат до игралните маси ще решават самите собственици на казината. Председателят на държавния надзорен орган пък ще може да забрани на граждани, освидетелствани като зависими от хазарта, да влизат в зали за бинго или казина. Така хората, които са пристрастени към хазарта, ще се държат далеч от ротативки и игрални маси, за да не загубят и последния си лев или дори дома си.

Потребителят ще може да се откаже от сключен договор за потребителски кредит, без да дължи обезщетение или неустойка в срок от 14 календарни дни, предвижда приетият на първо четене проект на Закон за потребителския кредит
„http://parliament.bg” / 14.01.2010

Народното събрание прие на заседанието си на 13 януари 2010 г. на първо четене проект на Закон за потребителския кредит. Той предвижда в срок от 14 календарни дни потребителят да може да се откаже от сключен договор за потребителски кредит, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причини за отказа. Вносител е Министерският съвет. Целта е защита на потребителите и равноправни условия за получаването на заеми. Законът се отнася за кредитите от 400 лева до 147 хиляди лева. В момента нормативната уредба регламентира потребителските заеми от 400 лева до 40 хиляди лева.

Потребителите, които в 14-дневен срок се откажат от сключения договор, ще връщат на кредитора главницата и лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на възстановяване на главницата. Те трябва да направят това без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до кредитора за упражняване правото на отказ. По този начин се счита, че правото на отказ предоставя по-голяма възможност на потребителя да обмисли решението си за вземане на потребителски кредит и за по-голяма защита на неговите интереси.

С новия закон се въвежда стандартизирана форма за предоставяне на преддоговорна информация - т. нар. "Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит". Всички кредитори задължително трябва да предоставят този формуляр преди сключване на договора за кредит. Чрез него потребителите ще могат да сравняват по-лесно предлаганите им условия от кредиторите, включително и в различните държави-членки. Заедно с преддоговорната информация, кредиторите е необходимо да дадат и екземпляр от проекта на договор за потребителски кредит.

Разширяват се и задължителните реквизити, които договорите трябва да съдържат, като например условията за прилагане и промяна на лихвения процент в случаите, в които той не е фиксиран. Договорите трябва да съдържат и предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските, клауза за правото на отказ от договора за кредит, срокът и условията за упражняването му. В документа изрично е необходимо да са посочени и извънсъдебните способи за решаване на спора.

За първи път в българското законодателство се въвежда и задължението на кредитора да извършва оценка на кредитоспособността на потребителя. За целта той извършва справка в Централния кредитен регистър или друга база данни, използвана у нас за оценка на кредитоспособността на потребителите. При трансгранично кредитиране финансовите институции от други държави-членки ще имат достъп и ще могат да ползват базата данни, използвана у нас, за оценка на кредитоспособността на кандидатите.

Проектозаконът предвижда разпоредбите за преддоговорната информация, оценката на кредитоспособността на потребителите и разпоредбите по отношение на рекламата да се прилагат и за договорите за кредит, обезпечени с ипотека, договорите за кредит с цел придобиване или запазване правото на собственост върху земя или друг недвижим имот, включително и за сграда, която е построена или предстои да бъде построена.

С новия закон се предоставя и правото на потребителя по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията по договора, като кредиторът не може да откаже предсрочното им погасяване. Контролът по прилагането на Закона за потребителския кредит се възлага на Комисията за защита на потребителите. Предвижда се той да влезе в сила от 12 май 2010 г.
Парламентът прие промяна в Гражданско-процесуалния кодекс, чрез която отпада възможността за налагане на запор върху банковите сметки на общините. Предложението е направено от народните представители от ГЕРБ Емил Радев, Искра Фидосова и Александър Ненков.

С предложения законопроект се цели уеднаквяване на режима на принудително изпълнение за държавните учреждения и общините и осигуряване на нормалното функциониране на общините по отношение на дейностите по предоставяне на публични услуги, са записали вносителите в мотивите.

Императивната забрана за принудително изпълнение срещу общините е съществувала до март 2008 г., когато е влязъл в сила новият ГПК, приет през 2007 година. Тогава по отношение на общините забраната е ограничена само до средствата по банковите им сметки, постъпили като субсидия от републиканския бюджет, поясниха вносителите.

Данните от държавните регистри на марките и на географските означения, които се водят и поддържат от Патентното ведомство, ще се публикуват на интернет-страницата на ведомството. Това предвиждат приети на първо четене промени в Закона за марките и географските означения. Освен това досието, което се поддържа в Патентното ведомство за всяка марка и географско означение, ще се води не само на хартиен, а и на електронен носител.

Предвижда се въвеждането на нови основания за отказ на регистрацията с цел да се предотврати недобросъвестно заявяване на марка от представител или агент на действителния притежател на марката и да се избегне т. нар. кражба на марка.

Народните представители ратифицираха устава на Международната агенция за възобновяема енергия. Агенцията ще подкрепя правителствата при разработката на политики за оползотворяване потенциала на възобновяемите енергийни източници, разработване на изследвания и анализи, ще консултира, провежда обучения, информационни кампании и трансфер на технологии. Първоначалната вноска на страната ни за участие в организацията е около 10 000 щатски долара годишно през първите три години, а от 2011 г. поради увеличаване на броя на държавите, подписали устава, тя ще е 4179 щ.д.

Народното събрание ратифицира и петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. С него се цели повишаване на оперативната съвместимост между бригада "Югоизточна Европа" и НАТО, като се въвежда изрично принципът за работа съгласно стандартизационните документи на Алианса.

Парламентът ратифицира и допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци.

От досегашния Закон за генетично модифицираните организми отпадат текстовете, които забраняват освобождаването в околната среда и пускането на пазара на генно модифицирани тютюн, лоза, памук, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури. Това приеха на първо четене депутатите с 89 гласа "за", 36 - "против" при гласуването на изменения на закона.

Законопроектът цели да се постигне пълно съответствие на нашето с европейското законодателство, отбелязаха от трите парламентарни комисии, разглеждали промените.

Нова декларация за здравно осигуряване в НАП
„http://insurance.profit.bg/” / 14.01.2010

Тя е за трайно безработни, които не получават обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата

Всички лица, които имат задължение сами да внасят здравноосигурителни вноски от 01.01.2010 г. подават нова декларация – образец 7. Тя се подава в териториалните структури на НАП по постоянен адрес. Това в масовия случай са трайно безработни, които не получават обезщетения от бюрата по труда и не са осигурени здравно от държавата. Задължението за подаване на декларация образец 7 не се отнася за лицата, регистрирани като самоосигуряващи се (едноличните търговци, собствениците или съдружниците в търговски дружества, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите).
Декларация образец 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало обстоятелството за внасянето на здравноосигурителните вноски от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до края на месец февруари трябва да подадете декларация образец 7. Всички, които не подадат декларацията, но са били задължени да го направят, ще бъдат глобени от 500 до 1000 лева.Декларация образец 7 може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. Образецът на декларацията може да се изтегли и от интернет страницата на НАП.
От 2010 г. влиза в сила още една промяна, която засяга българските граждани. От началото на годината здравноосигурителните права на лицата, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси здравна помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.
От тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващити се (трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.), дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 27/01/2010, 00:54

България и Федерална република Германия подписаха междуправителствена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

„http://www.government.bg/” / 25.01.2010

Главният секретар на Министерския съвет на Република България Росен Желязков и доктор Петер Амон, който е Държавен секретар във Федералното външно министерство, подписаха днес междуправителствена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. Това стана по време на официалното посещение на министър-председателят Бойко Борисов и водената от него правителствена делегация във Федерална република Германия, по покана на канцлер Ангела Меркел. В новия документ се отменя действащата досега Спогодба от 1987 година и се отразяват всички промени в данъчната политика на България от 1988 година до сега. Спогодбата е съобразена с всички директиви на Европейския съюз в данъчната сфера. С подписания днес документ се въвежда нова данъчна ставка от 5 процента облагане при източника на доход. Междуправителствената Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Германия ще влезе в сила след ратификацията й от българското Народно събрание и Бундестага, и последваща размяна на ратификационни писма.

Регистрация по ДДС, ако искате да се рекламирате в ЕС
„http://actualno.com/” / 26.01.2010
Българските граждани или фирми, които получават консултантска, рекламна, експертна, инженерна и друга услуга от лице от държава от Европейски съюз са длъжни да са регистрирани по ЗДДС от началото на тази година, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП).

Това означава, че ако например земеделски производител си купи машина и плати допълнително за усъвършенстването й на инженер от ЕС, българинът ще бъде задължен да се регистрира по ЗДДС. Такива са изискванията на европейското законодателство, които бяха записани и в българския Закон за данък върху добавената стойност.

Въпросната промяна регламентира задължителна регистрация по ЗДДС на лица, които получават услуги от държава от ЕС, с място на изпълнение в България, за които се прилага механизмът за самоначисляване на ДДС от получателя, независимо от достигнатия оборот.

Същото важи и за българските граждани и фирми, които предоставят услуги в държава-членка на ЕС.

Регистрацията по ЗДДС трябва да се направи минимум 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем. Това означава, че регистрацията трябва да стане една седмица преди датата на авансовото плащане или датата, на която се заплаща услугата. В тези случаи НАП е длъжна да регистрира гражданите и фирмите в тридневен срок.

Регистрираните на това основание доставчици подават задължително и VIES-декларация (декларация, в която се описват осъществените вътреобщностни доставки на услуги за съответния период). По този начин българската и европейската приходна администрация ще могат да съпоставят информацията за това дали е платен дължимият ДДС по този вид сделки. В тези случаи ДДС се дължи в държавата, в която е регистриран получателят на услугата.

Лицата, регистрирани по този специален режим, няма да имат право на данъчен кредит за платения ДДС или да начисляват ДДС за своите доставки.


Върви се към увеличаване на стажа и възрастта за пенсиониране
„http://mediapool.bg/” / 25.01.2010

Нова вноска ще се трупа във фонд за строителство на старчески домове

Пакет от мерки, които ще залегнат в предстоящата пенсионна реформа, представиха в понеделник от Министерството на труда и социалната политика. Сред идеите са въвеждането на нова осигурителна вноска, която да се трупа във фонд в подкрепа на най-възрастните, промяна в условията за придобиване право на пенсия, увеличение на вноската за работещите в Министерството на отбраната и МВР, прехвърляне на личната вноска за пенсия към универсалните фондове и др..

Сред предложените мерки има такива, които се приемат с консенсус в Консултативния съвет по пенсионна реформа към социалния министър и други, които все още подлежат на доизясняване. За начало на по-голямата част от промените е избрана знаковата 2012 година. Социалният министър Тотю Младенов каза в понеделник, че предложените от министерството мерки ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане и министерството няма да налага еднолични решения, тъй като сферата е изключително чувствителна.
Крайната цел на реформата е да се избегне колапса на пенсионната система, която страда от задълбочаващо се недофинансиране. От друга страна от министерството се надяват, че в резултат от предлаганите мерките през 2050 година заместващият доход от пенсия ще достигне 65-70%. Днес пенсионерите получават 46% от миналия си доход.

Два варианта за излизане в пенсия

Условията за придобиване право на пенсия са сред спорните въпроси в консултативния съвет. Предлагат се два варианта. Първият предвижда от 1 януари 2012 година право на пенсия за осигурителен стаж и възраст да се придобива при 40 години осигурителен стаж за мъжете и 37 години за жените. В момента изискването е 37 години за мъжете и 34 за жените. При този вариант се предвижда запазване на сегашната минимална възраст за пенсиониране – 63 години при мъжете и 60 за жените.

От 1 януари 2015 година се предвижда постепенно увеличаване на необходимия осигурителен стаж за жените с по шест месеца за всяка календарна година до 2020-та. Така изискваният стаж за мъжете и жените ще се изравни през 2020 година.

Зам.-министър Христина Митрева обясни, че според социалното министерство това е по-добрият вариант, тъй като е по-приемлив за хората. По данни на НОИ в момента средният осигурителен стаж на пенсионерите трета категория труд е 38.5 години за мъжете и 35.8 години за жените, което и близо до предлагания стаж.

Ще бъде оставена възможност хората, които са навършили нужната за пенсиониране възраст, но не им достигат до три години стаж, да се пенсионират при намалена пенсия. Намалението ще е 2.5% за всяка недостигаща година стаж. Лицата с висше и полувисше образование също ще имат възможност да си закупуват стаж, а хората, които имат нужните години и стаж за пенсиониране, но продължават да работят, ще получават бонуси.

Вторият вариант предвижда повишаване възрастта за пенсиониране за жените от 2012 година с четири месеца за всяка календарна година до достигане на 63 през 2019 година. От 2021 година се предвижда едновременно увеличение на пенсионната възраст за мъжете и жените с четири месеца на година до достигане на 65-годишна възраст.

При този вариант за придобиване право на пенсия ще се изискват не по-малко от 37 години осигурителен стаж и за жените, и мъжете.

Само реалната пенсия ще се изплаща от фонд "Пенсии" на ДОО

От 2012 година от фонд “Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО) ще се изплаща само действителният размер на пенсията за трудова дейност. В случай, че размерът на пенсията е по-нисък от определения гарантиран минимален размер, разликата ще се изплаща от държавния бюджет чрез фонд “Пенсии, несвързани с трудова дейност” след подоходен тест.

Митрева обясни, че в момента 480 000 души получават минимална пенсия в размер на 136.08 лева, като на почти всички им се додава, тъй като реално би трябвало да получават по-малко. Земеделските стопани, например, според внасяните от тях осигуровки трябва да получават пенсия от 33 лева и на практика им се доплаща по 100 лева отгоре. Същото се получава и при много от хората, упражнявали свободни професии. Ако подоходният тест докаже обаче, че някой е бил в състояние да се осигурява на по-висок доход и не го е направил, за него доплащането ще отпадне. Митрева обясни, че на такива хора ще се изплаща само реалният размер на пенсията.

Сред мерките е заложено още отпадане на тавана на пенсиите от 1 януари 2012 година.

С нова вноска ще се подпомага строителството на старчески домове

Една от мерките, по които има единодушно одобрение, е от 2012 г., рискът ”старост” да се допълни чрез създаване на целеви фонд към НОИ "за подкрепа на политики за дългосрочна грижа за възрастни хора“. Фондът ще акумулира вноска, която ще се плаща по равно от работодателя и осигурените лица. Според Митрева на този етап е достатъчна вноска от 0.4% или по 0.2% за осигурен и работодател.

Част от приходите от тази вноска ще се използват за построяване на домове за възрастни хора и за подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери.

Предвижда се точно определяне на необходимия размер на вноската за работещите в Министерството на отбраната, МВР и в другите специални ведомства в зависимост от продължителността на участие в осигуряването и по-ранното им пенсиониране. В момента се отчита като несправедливост именно това, че хора с много къс осигурителен принос получават високи пенсии.

Част от финансовия резерв на държавата да отиде в Сребърния фонд

Социалният министър Тотю Младенов съобщи, че се предвиждат промени в нормативната уредба на т.нар. ”Сребърен фонд” с цел увеличаване на източниците на приходи и оптимизиране режима на инвестиране на неговите средства.

Една от идеите е при влизането на България в Еврозоната част от финансовия резерв на държавата да бъде прехвърлена в ”Сребърния фонд”. Фондът беше създаден, за да подкрепи пенсионната система с оглед на задаващите се демографски проблеми и дефицити.

В социалното министерство очакват, че в периода 2022 – 2028 година съотношението работещи-пенсионери у нас ще е най-неблагоприятно и тогава ще трябва да се финансира най-голям дефицит в пенсионната система. Затова според министерството трябва да се натрупат повече средства в "Сребърния фонд“.

Личната пенсионна вноска - изцяло в универсалните фондове

Обсъждат се три варианта, свързани с бъдещето на вноската за универсалните пенсионни фондове. В тях се осигуряват задължително родените след 31 декември 1959 г. и вноската в тях дава право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост.

Първият вариант предвижда вноските за фонд ”Пенсии” на ДОО и за универсалните фондове да не се увеличават в близко бъдеще. При втория вариант от 1 януари 2012 г. личната вноска на осигурените лица за фонд ”Пенсии” на ДОО в размер на 7.1% ще се прехвърли изцяло в универсален пенсионен фонд.

Според Митрева предимствата на този вариант са, че той позволява натрупването на повече средства по индивидуалната партида на осигурения, което е стимул за хората да се осигуряват на реална заплата.

Третият вариант предвижда от 1 януари 2012 г. вноската за фонд ”Пенсии” на ДОО да се намали с 3 процентни пункта, с които същевременно да се увеличи вноската за универсалните фондове.

От 2012 г. ще заработи механизъм за актуализиране на минималния и максималния осигурителен доход в зависимост от ръста в икономиката. Ще бъдат въведени мултифондове в допълнителното пенсионно осигуряване с възможност за отчитане на жизнения цикъл на осигурените лица. Предвижда се и намаляване на таксите на пенсионно-осигурителните дружества.

Сред предлаганите мерките е заложено и отпадане на тавана на пенсиите от 1 януари 2012 година.

Има и идея за облекчаване на бизнеса и намаляване на административното бреме чрез въвеждане на единно платежно нареждане при плащане на осигурителните вноски за ДОО.

Приемането на еврото в новите страни в ЕС се отлага
„http://actualno.com/” / 26.01.2010

Премиерът на Литва Андрюс Кубилюс, коментирайки резултатите от срещата на лидерите на трите балтийски държави, заяви, че страната му може да въведе еврото като национална валута едва през 2014 г. По думите му, пише вестник “Новие Известия”, в Балтика най-напреднала в това отношение е Естония, която може да се присъедини към еврозоната още през следващата година.

Между другото, политиците от Източна Европа обикновено говорят по темата с предпазлив оптимизъм. В края на седмицата, например, се очаква за сроковете за преминаване към еврото да направи изказване премиерът на Полша Доналд Туск.

Изданието отбелязва, че най-изненадващо за всички е било изказването на премиерът на най-бедната страна в ЕС – България, Бойко Борисов, заявил на обяд с европейски посланици, че още в края на месеца страната му ще подаде искане за присъединяване към еврозоната. При това, основният му довод е намалялата зависимост на България от външни заеми, в частност помощта на МВФ.

Времето ще покаже доколко обоснован е подобен оптимизъм. Най-малкото дори намиращата се в несъмнено по-добро икономическо положение Чехия заявява за липса на готовност за присъединяване към еврото в близките няколко години.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 28/01/2010, 22:45

Удостоверения за адрес, семеен статус, справки от НОИ ще разпечатваме от интернет
„http://mediapool.bg/” / 27.01.2010

От февруари 13 услуги на общински и централни администрации ще бъдат достъпни през правителствения интернет портал, съобщиха в сряда от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Така пилотно стартира правителствената платформа за е-услуги, уточняват от ведомството. То се зае с развитието на електронното правителство след закриването на Министерство на държавната администрация и административната реформа, което стартира проекта през 2002 г.

Онлайн издаването на удостоверения за настоящ и постоянен адрес е една от първите услуги, които ще се тестват. Българите, на които предстои да сменят документите си за самоличност и искат да впишат нов адрес в личната карта или паспорт, ще имат възможност да спестят време като използват платформата. Като начало услугата ще се предоставя от две районни администрации в София и една в страната, но очакванията на МТИТС са все повече големи общини да се включат. Условие за ползването на услугата онлайн е притежанието на електронен подпис.

Регистрацията на постоянен адрес е задължителна за всички граждани. Когато човек се премества в друг град или е продал жилището, в който живее, той трябва да промени постоянния си адрес. До 1 месец след това трябва да смени и личната си карта, за което се изисква удостоверение за постоянен адрес.

Справките за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване за болнични, бременност, раждане и безработица също ще бъдат достъпни през платформата и ще имат стойност на официален документ. Засега не се изисква притежание за електронен подпис, за да бъде ползвана услугата. Справките ще служат за проверка на базата и периода, за който са изчислени обезщетенията. Актуалното състояние на изплатените пенсии също ще може да бъде проверявано през портала за интегрирано административно обслужване.

Още през февруари жителите на Варна ще могат да кандидатстват онлайн за издаване на удостоверение за семейно положение, както и на документ за наличие на реституционни

претенции за недвижими имоти, общинска собственост. Две специализирани услуги на морската администрация също ще бъдат достъпни през портала - извлечения от регистъра на корабите и издаване на удостоверение за плавателен стаж.

Състоянието и тенденциите на процеса на реално въвеждане на е-администрация ще бъдат обсъдени през февруари на кръгла маса по инициатива на МТИТС с участието на представители на изпълнителната власт, общините, неправителствени организации и експерти, се посочва в съобщението.

СРС съкрати сроковете за издаване на справки по дела
„http://www.legalworld.bg” / 27.01.2010

Справки за финансово състояние, адрес, смърт или други данни на ответниците по дела вече ще се издават от съда в много по-кратки срокове.
Причината е, че към Софийския районен съд (СРС) е създадена специална служба, която ще набавя информацията от националната база данни "Население".
Сега подобни справки се правят за около месец. Новата система ще намали този срок до около един час, твърдят от съда. Хората ще плащат и по-малка такса за този вид услуга. До момента те са плащали държавни такси за всеки документ по инстанциите.
Софийският районен съд се похвали и с ново деловодство, в което се съхраняват всички дела по заповедни производства.
"Разделянето на гражданските деловодства цели системата за управление на делата да заработи пълноценно, което значително ще облекчи подаването на справки за гражданите", се казва още в съобщението от СРС.

България ще запази валутния борд до присъединяването ни към еврозоната

„http://insurance.profit.bg/” / 27.01.2010

Амбицията ни е в края на мандата България да има най-ниската данъчна тежест в целия ЕС, посочи вицепремиерът Симеон Дянков

България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1,95583 лв. за евро до присъединяването ни към еврозоната. Това предвижда Конвергентната програма на България за 2009-2012 г. На 29 януари тя ще бъде внесена в Европейската комисия, съобщи вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Документът ще се разгледа и оцени от ЕК, министрите на финансите на държавите-членки и Европейската централна банка.
Програмата е важен документ за кандидатстване в механизма ERM II. В нея са описани основните стъпки и реформите, които правителството ще направи през следващите 3 години, за да достигнат доходите ни средноевропейските нива, обясни вицепремиерът Дянков.
В документа са посочени реформите, които правителството започна през последните 6 месеца като стабилизиране на фискалната политика, реформа в държавната администрация и здравеопазването. Очертани са и секторите, в които ще се предприемат конкретни действия през следващите 3 години. По-важните от тях са: пенсионна и админинстративна реформа, управление на държавните активи и реформа във висшето образование и наука.
Вицепремиерът Дянков изтъкна, че поддържането на балансиран бюджет е основна задача до 2012 г. Това е гаранция за устойчивост на икономиката, а за бизнеса е доказателство, че правителството няма да вдига данъците. Целта е да ги намаляваме, заяви финансовият министър. Той посочи, че се надява през 2011 г. ДДС да бъде понижен с 2%, а до края на мандата ставката да спадне още веднъж с 2 на сто. Идеята е да завършим с 16% ДДС, а другите преки данъци да останат на сегашните нива, уточни вицепремиерът. Социалните осигуровки, както е заложено в предизборната програма на ГЕРБ, ще бъдат намалени с 5 процентни пункта. „Амбицията ми е в края на мандата България да има най-ниската данъчна тежест в целия ЕС. Това може да се постигне само, ако не влизаме в дефицити”, категоричен е Дянков.
Според финансовия министър политиката на балансиран бюджет, която ще бъде политика на държавата до края на 2012 г., осигурява две много важни неща за икономиката - благоприятни възможности за по-ниски лихвени проценти от външните инвеститори и запазване на данъчните ставки. Отличната фискална политика ще е стимул за повече чуждестранни инвестиции през следващите три години, смята още той.
Политиката на балансиран бюджет ще доведе и до намаляване на външния дълг като процент от брутния вътрешен продукт. Прогнозата е държавногарантираният дълг да бъде под 2% от БВП, уточни заместрик-министърът на финансите Ана Михайлова.
Министърът на финансите съобщи още, че в резултат на предприетите досега мерки Националната агенция за приходите (НАП) е завършила 2009 г. с 228 млн. лв. повече постъпления в сравнение с 2008 г., която е била доста по-благоприятна година от икономическа гледна точка. Това означава, че реформата, която стартирахме в НАП работи и тепърва ще видим големите плюсове от започнатите промени и в приходната, в митническата администрация, обобщи Симеон Дянков.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 04/02/2010, 21:21

Още един официален почивен ден в календара

„http://www.dnesplus.bg” / 03.02.2010

Най-тъжният ден в годината "Разпети петък", когато църквата отбелязва разпъването на Христос на кръста, става официално почивен ден за България. Това реши социалната комисия в парламента при второто четене на промените в Кодекса на труда. Предложението направи лично премиера Бойко Борисов.

Висшето образование ще се признава за стаж безплатно

„http://insurance.profit.bg/” / 04.02.2010

Очаква се поправката да влезе в сила от 2012 г. и да важи от момента на приемането й, а не със задна дата

Времето, през което завършваме висше образование, да се признава за трудов стаж при пенсиониране, без да се налага да го купуваме, както е сега.Това предлагат експерти от консултативния съвет по пенсионната реформа. Очаква се поправката да влезе в сила от 2012 г., заедно с останалите промени в осигуряването, и да важи от момента на приемането й, а не със задна дата. Идеята е, щом ще расте възрастта за пенсиониране, да се увеличат и признатите за стаж периоди от живота на човека.
Сега за трудов стаж се броят годините в майчинство, казармата, болничните, платения отпуск и т.н. Периодът във ВУЗ обаче не се зачита за стаж. Но ако човек желае, има право да си купи няколко месеца или всичките години на следването. Те ще му послужат да си допълни точките при пенсиониране, ако е навършил изискваната възраст (63 г. за мъжете и 60 г. за жените сега), но не му стига стажът (съответно 34 г. и 37 г.).
Висшистите могат да си “напазаруват” стаж от студентските години много преди да им е дошло време за пенсия. Той остава за резерв в случаи на недостиг един или допълва вече натрупания стаж за пенсия, тъй като всеки месец работа над изискваните носи повече пари за старост. В момента един месец студентски стаж струва 67,20 лв. Сумата е 16% от минималния доход за самоосигуряващи се, който от януари т.г. е 420 лв. Ако човек реши да придобие 12 месеца стаж, трябва да плати 806,40 лв., но тези пари не се връщат.
Работещите българи - без оглед на образованието, също имат право да откупуват стаж, но това може да става, само ако са навършили възраст за пенсия и не им стигат 5 точки.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 16/02/2010, 23:21

Вдигането на стажа и пенсионната възраст - след 2012 г.
„http://www.mediapool.bg” / 15.02.2010

Пенсионната реформа в частта й за повишаване на осигурителния стаж и възрастта за пенсиониране се отлага след 2012 година, стана ясно в понеделник.

Така на практика тези стъпки едва ли ще бъдат предприети до края на мандата на сегашното правителство, тъй като такива реформи като непопулярни се избягват да се извършват в края на даден управленски мандат.

Социалният министър Тотю Младенов обясни в понеделник отлагането с това, че в момента приоритет на правителството са здравната реформа и проблемите с пазара на труда.

Отлагането на пенсионната реформа бе обявено след като синдикатите се заканиха да организират протести срещу вдигането на пенсионната възраст. В момента се подготвят протести и заради планираната здравна реформа.

Пенсионната реформа трябваше да стартира през 2012 година, за да има време да се прецизират конкретните параметри и провеждането й да става плавно.

И от социалното министерство, и отделни експерти коментираха вече, че реформата е нужна, тъй като осигурителната система не може да функционира в сегашния й вид. Все още от социалното министерство нямат отговор дали при стопираната пенсионна реформа ГЕРБ ще удържи на политическото обещание за намаляване на осигурителната тежест до края на мандата. От тази година осигурителната вноска е намалена с 2%.

Зам.-социалният министър Христина Митрева каза, че все още не са ясни тенденциите вследствие на намалението на вноската. От министерството обаче са на мнение, че ако свалянето на вноската не изиграе ролята си за запазване на работни места, последващо намаление няма да има.

По същото време от Българската стопанска камара (БСК) обявиха, че реформата в пенсионната система не търпи отлагане и е по-спешна дори и от реформата в здравно-осигурителната система. Председателят на БСК Божидар Данев каза, че стопирането на реформата ще увеличи още повече държавната субсидия, с която се попълва дефицитът в осигурителната система.

Като стопанска организация ние сме за намаление на осигурителните вноски, но смятаме че в условия на криза това е страшно опасно за стабилността на пенсионната реформа, заяви Данев.

Реформата в пенсионната система да бъде разделена на два етапа - до излизане на кризата и след това, като излизането от кризата да се дефинира с ръст на БВП и бюджетна прогноза за следващата година с над две на сто, предлагат от камарата.

От БСК предлагат още да се запазят по време на кризата съществуващите правила в пенсионната система като възраст за пенсиониране, осигурителен стаж и т.н., да се преразгледа категоризацията за ранно пенсиониране, да се премахне таванът на пенсиите, да се направи значителна индексация на пенсиите при работа над пенсионна възраст и при по-голям стаж.

Според БСК след излизане от кризата трябва да се даде възможност за пенсиониране независимо от осигурителния стаж и възрастта.

Декларацията за облагане на доходите с баркод е достъпна на страницата на НАП
„http://insurance.profit.bg/” / 16.02.2010

Тя може да бъде попълнена на компютър и не се изисква електронен подпис

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод е достъпна на интернет страницата на НАП – nap.bg. Декларацията с баркод е електронно копие на подоходната декларация за 2009 г. Тя може да бъде попълнена на компютър и не се изисква електронен подпис. Гарантирано е, че в попълнената декларация няма да има технически грешки, защото всички изчисления във формуляра се извършват автоматично. В декларацията се въвеждат единствено данните за получените доходи и удържаните през годината авансов данък и осигурителни вноски. Всички останали изчисления на нормативно признатите разходи и данъка за довнасяне се извършват автоматично.
След като се попълни електронно, декларацията трябва да се разпечата на принтер (препоръчително на лазерен принтер) и да се подпише собственоръчно.
При разпечатването на декларацията се генерира баркод, който съдържа цялата попълнена информация и позволява данните да бъдат заредени в системата на НАП при сканиране и без човешка намеса.
Подаването на декларацията става по начина, по който се подават и обикновените декларации. Това може да стане с изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.
Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. При попълване на преводни нареждания към бюджета трябва да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 111213 - „Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” или за данъка от едноличните търговци 111215 – „Годишен и авансов данък по ЗДДФЛ на еднолични търговци”), входящият номер на данъчната декларация, ЕГН, като задължително се посочва и периода, за който се отнася плащането.

Българите в чужбина може да удължат валидността на паспортите си до 1 декември
„http://www.mediapool.bg” / 15.02.2010

Българите в чужбина ще могат да удължат еднократно – до 1 декември 2010 г., валидността на паспортите си с изтекъл срок, съобщиха в понеделник от Дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи.

Молба за продължаване валидността на международния паспорт без електронен носител на информация от стария вид ще може да се подава в дипломатическите ни представителства.

Срокът на валидност може да бъде продължен само в случай, че той не е изтекъл към датата на полагане на подписа на длъжностното лице на стр. 3 от паспорта.

Дирекция "Консулски отношения" на МВнР напомня, че МВР официално обяви датата 29 март 2010 г. като начало за прием на заявления за издаване на лични документи от новия вид.

В тази връзка от 15 февруари дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина са преустановили приемането на заявления за издаване на български документ за самоличност - паспорт, като при спазване на посочените по-горе условия, българският гражданин може да поиска продължаване срока на валидност еднократно до 1 декември 2010 г. на паспорт без електронен носител на информация, или издаването на временен паспорт.

След 15 февруари българските представителства в чужбина ще продължат да приемат заявления за издаване на лична карта и свидетелство за управление на МПС, но не и на паспорт без електронен носител на информация.

От 29 март 2010 г. в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина, в които има изградени биометрични гишета, ще започне прием на заявления за издаване на лични документи от новия вид.

Дирекция "Консулски отношения" напомня на българските граждани, че българските лични документи са валидни до изтичането на срока им, като не съществува задължение за подмяна на документи от стария вид с документи от новия вид.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 16/02/2010, 23:25

Тръгна обществено обсъждане на концепция за е-управление
„http://www.mediapool.bg” / 15.02.2010

Концепция за електронното управление до 2015 година е публикувана от понеделник за обществено обсъждане на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съобщиха от ведомството. Документът ще послужи за изработването на стратегия за електронното управление.

Електронното правителство има функциониращ портал от около месец на адрес www.egov.bg. Гражданите могат да разпечатват около 14 удостоверения и справки, които имат силата на официален документ. За голяма част от услугите обаче е необходим електронен подпис. Освен това малък брой общински администрации са се вързали към портала.

В концепцията са описани основните политики, по които ще работи правителството за постигане на реален резултат и чувствителен ефект за гражданите и бизнеса от инвестициите в електронна администрация, които може да стигнат 50 млн. лева.

Един от основните приоритети е прилагането на модели за е-управление на всички нива в администрацията, в това число и за трансгранични услуги. За ефективно управление на ресурсите ще бъде въведена система за следене и оценка на ефективността на ИКТ-проектите и избягване на дублиране на вече финансирани дейности.

Включването на гражданите в процесите на управление, а на бизнеса – и в предоставянето на е-услуги, са изведени също като основни принципи.

Концепцията ще бъде обсъдена с представители на държавната администрация и с Консултативния съвет по информационни технологии, съобщения и електронно управление.

Проектът за електронно правителство се разработва от 2002 г. като е бил разделен на парчета между закритите вече Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР) и Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) и поради лош синхрон между тях се е забавил с около година. Сега управлението му е централизирано в транспортното министерство.

До момента държавата е изхарчила 28 млн. лева за проекта и кандидатства за още 20 млн. лева от Оперативна програма "Административен капацитет".

По проекта работят"Хюлед Пакард", "Сименс", "Си Ен Сис", консорциум "Сторма" и др.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 25/02/2010, 01:38

Фирмените задължения влизат в публичен регистър в интернет

„http://insurance.profit.bg/” / 23.02.2010

"Кредиторите" ще публикуват данни за просрочените плащания от длъжници

Информация за просрочените задължения на фирми вече може да бъде намерена свободно в интернет. Компаниите, които са "кредитирали" свои партньори, бавещи плащанията към тях, могат да публикуват информация на сайта www.debtnet.bg, обявиха днес създателите на първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания.
По данни на Българската стопанска камара (БСК), към края на 2009 г. междуфирмената задлъжнялост е около 200 млрд. лв., което надвишава над 3 пъти стойността на БВП. Сумата нараства лавинообразно през последните години, добавяйки ежегодно нови 30-40%. Около 120 млрд. лв. от общия размер на задълженията са чисти междуфирмени вземания, несвързани с банки. Близо половината от тях пък са просрочени.
Системата www.debtnet.bg се концентрира върху най-важната и най-голяма част от вземанията – преди влизането им в графата "съдебни". Тази част от просрочията има най-голямо значение за оперативните финанси и действията на фирмите-кредитори за събирането им са най-активни. Идеята на платформата е чрез осигуряване на публичност на дълговете да се ускори процесът на изплащането им. От друга страна, компаниите ще могат да проверяват за евентуални просрочени задължения други дружества, преди да започнат работа с тях, и така да се предпазят от опасността също да бъдат "завлечени". Системата обаче по никакъв начин няма да се намесва във финансовите взаимоотношения между партньорите.
Данните в регистъра ще се попълват от фирмите-кредитори. Таксата за това е 20 лв. без ДДС без значение от броя на длъжниците, които компанията ще попълни, обясни Владимир Георгиев, изпълнителен директор на "Дебтнет" ЕАД. Плащането на таксата ще става само по банков път с цел идентификация на подателя. Всеки, който влезе в сайта, ще може безплатно да проверява по име или ЕИК на дружество дали то има задължения или не. По-детайлната справка ще се плаща, като тарифата е 10 лв. с ДДС за един длъжник. За повече фирми се предлагат отстъпки. Основно изискване към фирмите-кредитори, които подават информация за длъжници, е да поддържат информацията в системата актуална във всеки един момент, като премахват данните за задължение при постъпването на плащане.
Действието на подобни онлайн системи вече е изпробвано успешно в редица страни като Германия, Великобритания, Дания и др., обяви Георгиев. Точни данни за ефекта от тях не могат да бъдат цитирани, тъй като освен намаляване на сумата на задълженията, се наблюдава и подобряване качеството им по отношение на тяхната просроченост, каза в отговор на въпрос на Insurance.bg Йорн Хулгард, изпълнителен директор на датската CDS Group - консултант по изпълнението на проекта в България.


От 1 март започва плащането на данък-сгради и такса смет

„http://www.dnesplus.bg” / 23.02.2010

От началото на следващата седмица /1 март/ започва плащането на данък-сгради и такса смет. Съобщенията за дължимите налози ще пристигнат на постоянен адрес на гражданите, съобщи за “ДНЕС+” шефът на дирекция “Местни данъци” в община Варна Венцислава Коева. По нейни данни до края на февруари ще бъде избрана и фирмата изпълнител на обществената поръчка. Самите “честитки” пък ще започнат да пристигат също в началото на следващия месец.

Срокът за плащане на първата вноска на данък-сгради и такса смет е до 30 април. Няма промяна в срока за плащането на останалите три вноски и те са съответно до 30 юни, 30 септември и 30 ноември. Всички лица, които си внесат целия данък в срока на упоменатите първи вноски, ползват 5% отстъпка. През тази година с решение на местния парламент, няма промяна на размера на данък-сгради и такса смет. Запазени са и преференциите за основни жилища и за инвалиди, поясни Коева.

От тази година данък МПС се плаща още от първите дни на януари. По закон са две вноски, които трябва да бъдат платени до 31 март и до 30 септември. Коева припомни на гражданите, че дори при автомобили, които са бракувани, спрени от движение, изчезнали, откраднати и прочие, данъкът не спира да тече, докато лицето не дойде в общината собственоръчно да подаде доказателство, че му е свалена регистрацията от КАТ.

Новост е, че от тази година не са освободени от данък-сгради постройките на земеделските производители. До сега те бяха без данъчно задължение, само с такса. Ако има такива, програмата ще им начисли автоматично данък и за първа година те ще получат задължения, поясни Коева.

Срокът за плащане на първата вноска на патентния данък вече е изтекъл. Втората вноска се плаща до 30 април, следващата до 31 юли и последната до 31 октомври.

Налозите могат да бъдат платени в двата офиса на общинската дирекция “Местни данъци”, намиращи се в сградата на район “Приморски”, както и на бул. „Сливница” 191 /Изчислителния център/.

Освен това функционират и изнесените работни места към „Информационно обслужване”АД – на ул. “Съборни”№15 /срещу Стоматологията/, в сградата на 4 РПУ /кв. “Аспарухово”/, ул. „Иван Срацимир” №2 / Търг. център „ Билла” до Коопертивния пазар/, както и бул. ”Вл. Варненчик” бл.10 / район “Младост”/.

Още пет каси работят с малки и приемливи комисионни. Това са: до спирка “Нептун” до подстанцията на Е ОН, на ъгъла на ул. “Роза и Ян Палах” / до сградата на РИОКОЗ/, на ул. “Народни будители” в кв. “Аспарухово” /срещу училище “Христо Ботев”/, в кв. “Владиславово” до бл.302, и на ъгъла на ул. “Под игото” и “Кап. Райчо”.

Възможност за заплащане с пощенски запис има във всички пощенски клонове на „Български пощи” ЕАД. За улеснение на гражданите в четири пощенски клона е създадена услугата „автоматично попълване на пощенски запис” за местни данъци и такса смет. Това са сградите на: Централна поща /бул. „Съборни” 42/; Пощенски клон “Аспарухово”, Пощенски клон „Вл. Варненчик” на бул. „Св. Елена”, кв. „Левски” – 10-ти пощенски клон. В тези четири пощенски клона гражданите могат да получат и информация за текущите си и стари задължения, след съобщаване на ЕГН.


Отлагат забраната за тютюнопушенето в заведенията до 2011-а

„http://dariknews.bg” / 22.02.2010

До началото на 2011 г. може да бъде забавено въвеждането на забрана за пушене на обществени места, заяви в предаването „Денят" на Дарик финансовият министър Симеон Дянков. Отстъпването от решението за забрана от 1 юни е временно, категоричен бе министърът. По думите му - със забавянето на мярката ще се помогне на ресторантьорския и хотелиерския бранш да излязат по-бързо от кризата.

„Доколкото аз разбирам, това е само едно забавяне на мярката с цел по-бързо излизане от кризата в този бранш - ресторанти, хотели, които печелят от това. Аз се надявам, че това ще е временно забавяне и мярката ще влезе в сила в България, защото в Европа, а и не само в Европа - във всички развити държави, тенденцията е такава - да се забранява изцяло пушенето на обществени места.

Смятали ли сте колко ще са загубите на бизнеса от въвеждането на една такава мярка от 1-ви юни, каквато беше първоначалната идея?

Във финансовото министерство такива разчети не са правени, може би са правени в самата комисия в парламента.

Докога ще е това временно забавяне на мярката?

Не мога да кажа. Моето разбиране беше, че така ще излезем от кризата. Понеже ние всячески се стараем в следващите няколко месеца да излезем навън, може би до края на годината да излезем от кризата. Т.е. началото на следващата година ще стане реалност.

Вашите думи сега звучат като крачка назад от крачката назад на ГЕРБ?

Не, не бих казал, просто по време на криза се налага да се правят неща, които, ако не беше криза и икономиката вървеше добре, може би нямаше да са необходими. Аз лично мисля, че депутатите са направили правилното решение за момента.

Междувременно в коментар на последното изследване на „Алфа Рисърч" според, което Симеон Дянков е един от най-малко харесваните министри от българите, в „Денят" на Дарик той обясни, че не се интересува от личните си рейтинги. За Дянков по важните са реформите, които се правят, и които след време ще дадат положителни резултати за икономиката, финансите и обществото като цяло.

Вицепремиерът оцени работата си до момента с много добър 5 по шестобалната система, а спадът в доверието към него, партия ГЕРБ и премиера Борисов обясни така: „Аз съм убеден, че ако се сравни неговия рейтинг в момента, той ще бъде най-висок от всички европейски лидери. Сравнете неговия рейтинг с този на Никола Саркози, Барак Обама... Президентът Обама в момента има рейтинг 42%, Саркози - има 37%. Бойко Борисов се справя по-добре и от френския президент, и от американския. Каква по-добра оценка за мен. А кабинетът се движи най-вече от неговия лидер, и какъв е моя рейтниг има най-малко значение", каза още Дянков.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 25/02/2010, 22:21

Приеха промените в Кодекса за социалното осигуряване
„http://insurance.profit.bg/” / 25.02.2010

Ако работим в ЕС, имаме право да прехвърляме в пенсионната схема на Евросъюза средствата по своята индивидуална партида в пенсионен фонд

Гражданите, осигурявани по българското законодателство, след постъпване на работа в държави от ЕС, имат право да прехвърлят в пенсионната схема на Евросъюза средствата по своята индивидуална партида в пенсионен фонд. Това реши парламентът с приемането на промените в Кодекса за социалното осигуряване, предаде БНР.
Българските служители в европейските институции, осигурявани по пенсионната схема на Общността, но правоотношението му е било прекратено, имат право по свой избор да прехвърлят парите си за пенсия във фонд "Пенсии" на Държавното обществено осигуряване или в универсален пенсионен фонд, ако са родени след 31 декември 1959 г.

Лавина от дела срещу длъжници

„http://insurance.profit.bg/” / 25.02.2010

До 600 на ден завежда само Софийският районен съд, най-много са от банките

За да не потънат длъжниците в блатото на дълговете, първо трябва да потърсят своя кредитор и да се опитат да предоговорят задължението си, съветва Георги Дичев. Преговорите трябва да станат, преди да е започнала съдебната процедура, за да се спестят разходи за съдебни такси, лихви, адвокатски хонорари. Може и да потърсят частен съдебен изпълнител, който да бъде медиатор между длъжника и кредитора за погасителен план.
Информация за ипотекираните имоти и тръжната им цена може да се види и в районните съдилища
ФОТО Георги НиколовЛавина от дела срещу длъжници задръстват съдилищата ни. Само в Софийския районен съд всекидневно се завеждат между 500 и 600 производства от кредитори за неиздължени суми. Броят им се е увеличил двойно в последните месеци, твърдят магистрати. Делата са срещу длъжници на банки, на лизингови компании, на ЧЕЗ, на "Топлофикация".
Всеки гражданин или фирма, които имат да вземат на 25 000 лева, могат да търсят помощ от съда, гласи Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК). А районният съд може да издаде заповед за плащане на парите или за връщане на вещите, която не може да се обжалва.
Съдия-изпълнителите пък са се напълнили с ипотекирани имоти, за които не се плащат вноските по кредитите. Цените им са атрактивни, но купувачи се намират много трудно, заяви за "Стандарт" шефът на Камарата на частните съдебни изпълнители Георги Дичев. Между 2000 и 3000 са обявените за публична продан имоти до края на миналата година в сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители. В момента част от жилищата са на доста по-висока цена от реалната. Причината е, че за да покрият вземанията си, банките искали сума, близка до тази, когато е сключен договорът за ипотека.
За 20 фабрики и хотели за общо 35 млн. лв. се търсят купувачи. Те са най-скъпите имоти в списъците на частните съдебни изпълнители в началото на 2010 година. Поглед в сайта показва, че за 21 милиона лева се продава фабрика в индустриалната част на Бургас заедно с построените едно- и двуетажни сгради. Въпреки че площта е над 7 декара, едва ли някой би дал тези пари.
Най-евтините предложения за продажба на ипотекирани имоти са за земеделска земя и идеални части от селски къщи.
В изпълнителните дела реално се вижда ефектът от съкращенията на работници, намалените заплати и голямата задлъжнялост на домакинствата, коментира Георги Дичев. Според него дори един човек в семейството да остане без работа или да е с намалени доходи, на преден план излиза осигуряването на насъщния, а не плащането на кредита.
За първи път, откакто работи у нас частното съдебно изпълнение, е отбелязван спад на събраната сума. През 2008-а бирниците са събрали 400 млн. лв., а за 2009-а са 320 млн. лв. Като количество са най-много потребителските задължения по банковите кредити на физически лица. В същото време бизнесът дължи по-големи суми, но бройката на делата е по-малка, казва Дичев.

Ако не си плащаме глобите към КАТ, ще ни ги удържат от заплатата

„http://insurance.profit.bg/” / 25.02.2010

От средата на март започват проверки на всички работещи в държавния сектор

Работодателите на всички, които имат дългове към КАТ и други държавни органи или неплатени данъци, ще бъдат уведомени, за да удържат от заплатите на чиновниците неплатените навреме суми. Всеки ръководител ще прецени и дали да не оповести публично кои от подчинените му не са били коректни или са забравили да платят стари глоби, собщи БНР.
Междувременно от Националната агенция по приходите съобщиха, че заплатите на данъчни служители са запорирани, след като се оказало, че не са си плащали наложени им глоби, както и други задължения. Над 400 служители са натрупали стари глоби към КАТ, а около 30 не са внесли дължимото за имотите и автомобилите си.
Проверката е установила, че въпреки че си спестяват плащанията към други институции, всички чинно внасят налозите върху доходите, които се събира от НАП.
От приходната агенция коментираха, че от запорираните заплати ще се погасят натрупаните дългове. За стари задължения към различните институции в момента се проверяват служителите на финансовото министерство, а от средата на март ще започне проучване на всички, работещи в държавния сектор, които са около 50 хиляди.
От началото на 2010 Агенцията за държавни вземания се вля в НАП. Така приходното ведомство вече отговаря и за неплатените в срок задължения.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 10/03/2010, 21:59

Одобриха на първо четене промените в Закона за занаятите

„http://www.dnesplus.bg/” / 10.03.2010

Да отпадне задължителното членство в занаятчийските камари, предвиждат промени в Закона за занаятите, одобрени от парламента на първо четене. С внесените от кабинета изменения се предлага намаляване на броя на занаятите. От списъка към закона са извадени например дейности като приготвяне на спиртни напитки, корабостроителство, обществено хранене и кетъринг, медиен дизайн, регулираните професии "заварчик" и "масажист".

Занаяти няма да бъдат и всички дейности в областта на строителството, реставрацията и довършителните работи, контролирани от Камарата на строителите и Дирекцията за национален строителен контрол, поради специфичните изисквания на Закона за устройство на територията и Закона за Камарата на строителите. Според промените ще има нов ред за вписване на занаятчиите -в регистъра БУЛСТАТ. Глобите за неизпълнение на законовите разпоредби се увеличават от 5 до 10 пъти, като така според вносителите ще се намали делът на сивия сектор.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 13/03/2010, 14:01

Властта предлага по-ниски глоби за контрабанда на цигари

„http://insurance.profit.bg/” / 12.03.2010

Санкциите за продажба на папироси на деца ще паднат 15 пъти

На фона на намаляващите приходи в бюджета и засилващата се контрабанда на цигари министерството на икономиката изненадващо предложи вчера да се намалят драстично глобите за контрабандисти на цигари. Ако идеята се приеме, хората, които внасят или продават цигари без бандерол, ще се санкционират със суми, които са 10-15 пъти по-ниски от сегашните.
А търговците, които продават цигари на деца под 18 години или са разположили магазините си близо до училища и детски градини, ще се разминат с 15 пъти по-малки глоби.
Проектът за промяна на Закона за тютюна и тютюневите изделия бе публикуван вчера на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Според поправките хората, които внасят контрабандно цигари у нас, ще се глобяват вместо със сегашните от 15 000 до 50 000 лв. със скромните от 1000 до 5000 лв. За фирмите имуществената санкция пада 10 пъти - вместо от 50 000 до 100 000 лв. тя ще е от 5000 до 10 000 лв.
Сега действащият закон предвижда еднакви глоби за продажби на цигари без бандерол, за папироси с вредни съставки над допустимото и за продажба на лица под 18 г. Паричната санкция за търговеца е от 15 000 до 50 000 лв., а за фирмите е от 50 000 до 100 000 лв., като разрешителното за дейност се отнема за 1 година. Според поправките тези глоби падат от 1000 до 5000 лв. за търговците, а за фирмите - от 5000 до 10 000 лв. Разрешителното вече ще се отнема за 6 месеца.
От икономическото министерство обясниха вчера пред "Сега", че промените се правят, за да се уеднаквят глобите в различните закони. От ведомството посочиха, че например за продажба на цигари без бандерол има санкция и в Закона за акцизите и данъчните складове. Там се предвижда контрабандистите да плащат двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а юридическите лица - не по-малко от 2000 лв. Глобата за продажба на цигари на деца под 18 години пък се дублирала и в Закона за закрила на детето, където за такива нарушения се предвижда санкция от 2000 до 4000 лв. Не е ясно защо глобите се уеднаквяват към долната, а не към горната граница, предвидена в различните закони.
От агенция "Митници" вчера оправдаха намерението за намаляване на глобите с мотива, че освен драстични санкциите трябва да са и събираеми.
Намалението на санкциите става на фона на съобщения за все по-засилваща се контрабанда на тютюневи изделия, след като от началото на тази година акцизът се увеличи драстично. Наскоро финансовият министър Симеон Дянков се похвали, че през първите два месеца на 2010 г. са хванати толкова контрабандни цигари, колкото за цялата 2008 г. От Асоциацията на производителите и търговците на тютюн и тютюневи изделия предупредиха, че хазната ще загуби от невнесен акциз и ДДС между 600 и 800 млн. лв. до края на 2010 г. По техни оценки контрабандата е вече 40-50% от цигарения пазар, а в някои погранични райони като Сандански и Видин надхвърля 60-70%.

БЪДЕЩЕ

В момента депутати от ГЕРБ готвят проектозакон, с който да се отмени тотална забрана за пушене на обществени места от 1 юни т.г. Зад идеята застана дори премиерът Бойко Борисов, който заяви, че забрана на практика не може да се случи веднага, защото: "Познаваме се българите". Проектът на ГЕРБ предвижда в заведения до 100 кв. м собственикът сам да преценява дали ще се пуши или не. В по-големите заведения пък собствениците ще трябва да предвиждат отделни помещения за пушачи, но местата за непушачи трябва да са повече. Аргументът, с който се прави отстъплението, е, че в условията на криза не може да се ограничи тютюнопушенето на обществени места, тъй като това ще съсипе туризма.

Върнаха Закона за нотариусите и нотариалната дейност за допълнително обсъждане
„http://www.dnesplus.bg/” / 11.03.2010

Депутатът от 41 НС и зам.-председател на Парламентарната комисия за регионално развитие и благоустройство Николай Пехливанов бе аплодиран от останалите депутати, след като заради неговите възражения Цецка Цачева върна Закона за нотариусите и нотариалната дейност за допълнително обсъждане. Той изтъкна съществени несъвършенства в закона и посочи причините, поради които той няма да постигне очаквания ефект.

“Ако проектозаконът беше гласуван в този вид, то това щеше да е емблематичен пример за потъпкване интересите на милиони българи, за да се облагодетелстват нотариусите. В законопроекта в сегашния му вид има сериозни пропуски. В период на криза, когато броят на сделките с недвижими имоти драстично намаля и всички страни в процеса плащат висока цена за негативните икономически условия, нотариусите с определени текстове в закона не просто гарантираха своите високи приходи, но натовариха с допълнителна тежест българските граждани”. Така Пехливанов коментира мотивите си, които натежаха в полза на връщането на законопроекта за нотариусите.

Според депутата всичко това можеше да се избегне, ако по време на създаването на текстове се търсеше диалог – не само с нотариусите, а с всички участници в процеса, проблемът се беше изследвал в дълбочина и бяха взети предвид различните гледни точки. Липсата на активен диалог оставя у българските граждани усещането за задкулисни игри и преследване на групови финансови интереси.

Първоначалната идея на депутатите от управляващото мнозинство беше чрез промените в закона да се осветлят сделките с недвижими имоти и да се спре „прането на пари”. Внесените за гласуване текстове обаче не гарантират постигането на тези цели, а дава много права и преференции на нотариусите без да защитава интересът на обикновените граждани, страни по сделката.

Между първо и второ четене на тестовете, Пехливанов внесе промени в Законопроекта, с които целеше всички затруднения по сключването на сделките да бъдат компенсирани с поемането на отговорност от страна на нотариусите. Той счете за редно те да извършват проверки за тежести върху имота, обект на сделката, което е изцяло в интерес на гражданите и особено болна тема в период на криза, когато броят на измамите нараства. Въпреки първоначалните сигнали от страна на Камарата на нотариусите, че предложението може да се обсъжда и приема, Комисията по правни въпроси в Парламента отхвърли това предложение, с което още веднъж потвърди, че промените обслужват лобито на нотариусите, коментира Пехливанов.

Извършването на плащанията в планирания вид прави процеса по изповядване на сделката по-дълъг, по-тежък и по-скъп, но не гарантира по нов начин чистотата и произхода на средствата. Специалните сметки, които нотариусите трябва да открият, създават предпоставки за допълнително облагодетелстване чрез получаване на комисионни. Вече е започнала конкуренция между банките за привличане на максимален брой такива специални сметки, движенията на средства по които е гарантирано, а от там и банковите такси. Неизяснен обаче остана въпросът кой ще заплаща тези такси, а липсата на ясни разпоредби навя на мисълта, че допълнителните разходи ще бъдат отново на сметката на обикновените граждани.
Кратко: ЗАкон о нотариусах вернули на дополнительное обсуждение, так как признали, что оплата сделок во время оформления недвижимости через специальные счета нотариусов, не увеличивает надежность сделок, или контроль происхождения денег, а только увеличить расходы сторон, за счет доп. комиссий банков, а также доп оплаты услуг нотариусов....
Забрани и такси срещу спекулациите с превръщане на ниви в строежи

„http://mediapool.bg/” / 11.03.2010

Държавата смята да ограничи спекулативната смяна на предназначението на земеделските земи с цел препродажба на многократно по-високи цени след вкарването им в строителна регулация. Това ще стане с въвеждане на забрани за ползване на най-плодородните земи и нови данъци и такси за потенциалните инвеститори. Те са разписани в проект за промени в Закона за опазване на земеделските земи, които в четвъртък бяха подложени на обществена дискусия със земеделски производители и инвеститори.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов обаче уточни по-късно пред журналисти, че поправките ще важат само за бъдещи инвестиционни проекти, а стартиралите 719 преписки за смяна на предназначението на ниви ще продължи при стария ред.

Корекциите предвиждат да се забрани смяната на предназначението на земи от І до ІV категория, които са най-плодородните и обхващат 47 на сто от обработваемата земя в страната.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите поискаха мораториумът да обхване дори нивите до VІІ категория. Това от своя страна предизвика негодуванието на инвеститорите, според които така им се оставят само чукарите, и попитаха къде са еколозите, та да кажат, че и тези земи не могат да се ползват, тъй като там е съсредоточено биологичното разнообразие.

Предприемачите поискаха също така да им се даде справка колко от попадащите в категорията на най-плодородните земи са необработваемите, но не получиха такава.
Камен Колчев от Конфедерацията на индустриалците и работодателите в България (КРИБ) изрази позиция против забраната. Според него инвеститорският интерес може да се регулира с високи такси, заплащани на НЕК и държавата за ползването на по-плодородните земи.

“Категорията на земята лесно се сменя от тричленка в местния хоремаг, по-добре е инвеститорът да си плати на държавата, отколкото на тричленката“, поясни той.

Колчев също така заяви, че когато става въпрос за изграждане на вятърни генератори, не е необходимо да се сменя предназначението на целия терен: “Една перка заема 500 кв. м, върху останалите може да се жъне, защо трябва да се вадят 20 дка от поземления фонд?"

По думите му дори и да се реализират всички заявени проекти за вятърни и соларни паркове, а от тях 80 на сто са спекулативни, за целта ще трябват само 4 хил. дка, което е съвсем малка част от обработваемите земи.

Найденов обаче го отряза с думите: “България няма подземни богатства, а земи и гори“. “Не искам да спирам инвестиционните проекти, но трябва да оставим плодородните земи за наследниците ни“, каза министърът.

Според него мораториумът е наложителен и заради получаването на европейските субсидии за обработка на земя и след 2013 г. България е твърдо за запазването на сегашната обща селскостопанска политика (ОСП) за субсидиране на земеделското производство, заяви Найденов.

“Предходните правителства просто са търгували със земята, тях не ги е интересувала нито кореспонденцията с Брюксел, нито ОСП, а само заменките“, коментира той.

Според него продължаването на започналите преписки за смяна на предназначението не обезсмисляло новите рестрикции, тъй като земята за обработване не била толкова много.

Държавата ще въведе и други защитни мерки срещу спекулативните смени на предназначението на земеделски земи – повишаване на таксата, която трябва да плати физическото или юридическото лице, ако иска да вкара нивата в регулация. Те се вдигат между 6 и 2 пъти за различните местоположения на терените.

Най-голямото повишаване е за Черноморието и курортите Боровец, Банско и Пампорово.

След смяната на предназначението на горите, собствениците ще имат срок от три месеца да платят таксата за това, до една година да поискат разрешително за строеж, а до три години да стартират обявения инвестиционен проект. В противен случай земите автоматично се връщат в поземления фонд, а платените суми за промяна на предназначението ми остават в държавния или общинския бюджет.

Причината за въвеждане на срок за издължаване на въпросните такси е сегашната практика те да се бавят. От 60 млн. лв. дължими такси за смяната на предназначението, в хазната са влезли едва половината, заяви зам.-министъра на земеделието и храните Преслав Борисов

Отделно инвеститорите ще трябва да плащат данък за земята със сменено предназначение все едно, че тя е застроена, независимо дали това е направено или не, стана ясно от думите на Борисав. Данъкът ще се определя от държавата или от общината, според това чия собственост е бил теренът със сменено предназначение, уточни Найденов.
Кратко: Усложняется процедура перевода сельхоз земли в регуляцую, земля 1-4 категории вообще запрещается изымать из сельхоз фонда, после перевода земли в регуляцию собственици должны платить гос таксы в течении 3-х месяцев, в течении года подать на разрешение для строительства, и в течении 3=х лет начать стротелств. Если Строительство не начнется в срок, то земля снова pереводится в сельхоз фoнд, а заплаченныe такс остаются в бюджете....
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение aoozpn » 16/03/2010, 21:33

Большое спасибо, Юрий. Вы отличный профессионал. Ещё раз спасибо... Я нашёл очень много полезной информации, которую тщетно искал и не мог найти, пока вы её не выложили на блюдечке!
Аватара пользователя
aoozpn
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 27/02/2010, 22:18

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 20/03/2010, 20:24

Общи правила за развод в 10 страни от ЕС, сред които и България

„http://mediapool.bg/” / 18.03.2010

Европейската комисия ще предложи следващата седмица правила за развод, които първоначално ще бъдат приложени само в десет страни членки на ЕС, включително и в България, съобщава европейското издание "Юропиън войс".

Предложението на комисията ще съдържа критерии, по които местни съдилища в десет страни да определят кой национален закон трябва да бъде използван в случаи на международни разводи. Това ще засегне двойки от различни националности, които живеят в различни страни или живеят заедно в страна, различна от страната на произхода им.

Целта е да се предотврати търсенето на развод от съпрузите в различни юрисдикции, в които всеки един от тях смята, че може да получи най-изгодно споразумение.

По данни на ЕК всяка година близо 170 000 разводи в ЕС или около 20 процента от случаите, засягат международни двойки.

Десетте страни, които ще въведат новите правила, са Австрия, България, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Румъния, Словения и Испания.

Предложението на ЕК, което ще бъде публикувано на 24 март, е дело на Вивиан Рединг, европейския комисар по правосъдие, основни права и гражданство, която превърна в свой приоритет хармонизирането на правилата за разтрогване на бракове.

С тази мярка за първи път ще бъде използван механизмът за "засилено сътрудничество" на ЕС - последно средство, което позволява на група членки да установят стандарти вътре в рамките на ЕС, но без да ангажират всички страни членки.

Служител на ЕС каза, че за децата на такива двойки са нужни валидни за целия ЕС правила или поне частичното хармонизиране.

За да влезе в сила, предложението трябва да бъде подкрепено от квалифицирано мнозинство от 27-те страни членки на ЕС и от Европейския парламент.

Отново се търси намеса на Страсбург срещу прекомерното подслушване у нас

„http://mediapool.bg/” / 19.03.2010

Близо 2 години България не изпълнява решение на Европейския съд

Правозащитни организации, които веднъж вече осъдиха българската държава за прекомерното използване на специални разузнавателни средства (СРС), подготвят нова жалба пред Европейския съд по правата на човека, научи Mediapool. Делото ще бъде заведено от "Асоциация за европейска интеграция и човешки права", а най-вероятно към него ще се присъедини и "Програма достъп до информация".

Едно от първите управленски решения на ГЕРБ бе да закрие така и незапочналото реална работа Бюро за контрол на СРС. Създадено с решение на преходния парламент точно в края на мандата му и "окомплектовано" с кадри на тройната коалиция, бюрото бе замислено като институционално независим орган. Новото мнозинство го замени с парламентарна подкомисия, съставена от пет членове на паритетен принцип. Основен застъпник на това решение стана вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов, чиято институция извършва голяма част от подслушванията. При закриването на бюрото от ГЕРБ заявиха, че във вида, в който е било създадено, то е било подвластно на политически интереси.

Адвокат Михаил Екимджиев от "Асоциация за европейска интеграция и човешки права" заяви пред Mediapool становището си, че новосъздадената подкомисия е неспособна да извършва реален контрол върху СРС-тата.

По думите му вече две години, след като България бе осъдена за нарушаване на човешките права пред Европейският съд, властите не са изпълнили решението на Страсбург.

По делото, заведено от адв. Екимджиев, съдът в Страсбург се произнесе, че българският вътрешен министър може безконтролно да издава заповеди за подслушване, а гражданите нямат механизми да си потърсят правата за безпричинно вмешателство в личния им живот. Европейският съд поиска от държавата да създаде законови гаранции срещу "незаконното и неоправданото" използване на СРС-та.

Настоящият закон позволява на подкомисията да проверява службите за формалното спазване на закона. Огромният процент от СРС-та (около 90%) обаче не се използват в рамките на наказателния процес. В тези случаи гражданите не могат да претендират за обезщетения, въпреки че държавата се е намесила неоправдано в личния им живот. Последните промени в закона не запълниха тези дупки в законодателството.

"Живеем в "Биг брадър". Двете години след решението на Европейския съд са период на безвремие, а законодателството продължава да има драстични несъответствие с Европейската конвенция за защита правата на човека. В България продължава да няма надежден контрол върху използването и съхраняването на СРС-та, а съдебният контрол е проформа", заяви пред Mediapool Екимджиев.

Той съобщи, че преди два дни е имал жалба от гражданин, който е поискал от подкомисията да провери дали срещу него са използвани СРС-та, но са му казали, че нямат архив и не могат да проверят.

Екимджиев коментира, че след като Законът за отговорността на държавата предвижда обезщетения при неоправдано подвеждане под наказателна отговорност или арест, то това трябва да се предвиди и за неоправданите СРС-та.

В момента 97% от всички искания за подслушване и проследяване на хора се разрешават от съда, което автоматично ги прави "основателни". Адвокатът коментира, че съдиите действат като "роботи" и няма реален предварителен контрол.

"В този смисъл няма значение дали исканията за СРС се разрешават от съдиите или техните секретарки. Те се разглеждат формално без смислена преценка дали подслушването може да бъде избегнато и дали излишно се нарушават човешки права", каза адвокатът. Той добави, че потвърждение в тази посока е малкият брой използвани СРС-та пред съда.

На 11 март, след участието си в първото заседание на подкомисията за контрол на СРС, главният прокурор Борис Велчев каза, че нямат статистика каква част от СРС-тата са използвани като доказателства пред съда.

Той обаче изтъкна, че предотвратяването на едно престъпление също е дейност, за която може да се използва СРС. "Нека да не драматизираме единствено и само образуваните досъдебни производства и материалите, внесени в съда въз основа на използвани специални разузнавателни средства. Има и други обществени полезни дейности", настоя Борис Велчев.

В жалбата на правозащитниците ще се посочва още, че сегашната подкомисия в този си вид реално не може да осъществява контрол. Нейните членове са политици, а помощният секретариат създава рискове за изтичане на информация. Екимджиев заяви още, че няма как петима души едновременно да проверяват десетки хиляди СРС-та и пълноценно да изпълняват задълженията си като народни представители.

"Поради тази причина те ще делегират своите правомощия на анонимници (служителите в секретариата, бел.ред.), което не дава гаранция, че тази информация няма да изтече в полза на частни или корпоративни интереси. Идеята за независимото бюро бе личностният залог на неговите членове, като те пряко да отговарят със своя авторитет за действията на институцията", коментира Екимджиев.

Според него ситуацията в момента е недопустима за правова държава. По думите му липсата на контрол върху СРС-тата създава допълнителни опасения, тъй като управлението на ГЕРБ показва "възраждане на полицейщината и обвинителния уклон."

"Програма достъп до информация" и "Асоциация за европейска интеграция и човешки права" ще обмислят дали към жалбата по аналогични причини да бъде присъединени и разпечатките от телефонни разговори и Интернет-контактите.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 26/03/2010, 23:17

Дарители и заемодатели раздават фиктивно пари на богаташи, за да крият данъци
„http://insurance.profit.bg/” / 26.03.2010

След 30 април схемата за измами ще бъде прерязана

Стотина професионални дарители и заемодатели раздават фиктивно пари на богаташи, за да крият данъци, сочат ревизиите на Националната агенция за приходи. Досега при ревизии на богаташи те най-често обясняваха, че карат скъпи лимузини и живеят в луксозни имоти благодарение на заеми от роднини и приятели. Оказва се, че следите водят до по-малко от 100 души, които по документи са раздавали стотици заеми за милиони левове. Част от тези професионалисти в раздаването на пари вече се проверяват от данъчните, а за другите проверките предстоят.
Схемата за укриване на данъци със заеми ще бъде пресечена на 30 април. Тогава изтича срокът за подаване на декларациите за доходите на гражданите от миналата година. В тях трябва да се опишат взетите и дадените заеми от приятели и роднини през миналата година, ако непогасената част от тях е над 10 000 лв., както и кредитите от предходните шест години, ако непогасената част от тях е над 40 000 лв. В изключително малко от досега подадените декларации има обявени взети и дадени кредити, сочат данните на Националната агенция за приходи. Това доказва, че наистина кредитите, с които богаташите оправдаваха лукса си, са били фиктивни. В резултат след 30 април ревизиите на данъчните много ще се ускорят. Ако в декларацията си някой богаташ не е записал, че има кредити, няма да може да се оправдава пред данъчните, че живее в разкош с пари назаем.
Даренията са новата мода при хората с луксозни имоти и коли. При последните данъчни ревизии на хора, които не могат да обяснят произхода на парите си за скъпите коли и имоти, те казват, че са получили дарения. В тези случаи обаче данъчните освен договор за дарение искат и документи от банка, че парите наистина са били преведени. Ако такива документи няма и датата на договора за дарение няма нотариална заверка, обясненията на богаташите лесно падат в съда и те са принудени да платят данъците си.

Правителственият портал за е-услуги вече с информация за вдигнати от „паяк” коли
„http://insurance.profit.bg/” / 26.03.2010

Услугата е безплатна и не изисква електронен подпис

Четири нови услуги, свързани с паркирането и придвижването в София вече са достъпни от правителствения портал www.egov.bg. Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов показа пред журналисти днес как при неправилно паркиран автомобил в София, собственикът може да разбере от единната платформа за електронни и административни услуги на кой наказателен паркинг е преместена колата му. Информацията се получава веднага, като съдържа и карта на търсения район. Услугата е безплатна и не изисква електронен подпис. Онлайн справката пести време и ресурси – по данни на Центъра за градска мобилност поне 200 автомобила на ден се преместват принудително заради неправилно паркиране.
За улесняване на придвижването, от портала може да бъде направена проверка в реално време за най-краткия маршрут с градския транспорт, както и справка за събития, които оказват влияние на пътната обстановка на територията на столицата. Възможността за паркиране в синя зона е четвъртата услуга, която бе показана. Бързо и удобно по електронен път може да бъде подадено искане за урегулиране на режима за паркиране.
Инициативата е пример за поредната стъпка в посока всеобхватно прилагане на Закона за електронното управление, защото към единния портал и система на електронното управление е интегриран доставчик на обществени услуги, който не е част от администрацията.
Новите четири услуги са разработени от Центъра за градска мобилност на Столична община. Тяхното интегриране в правителствената платформа е пример за успешно партньорство между изпълнителната и местната власт, заяви Първан Русинов по време на представянето. Така порталът предлага вече 21 е-услуги в тестов режим.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 22/04/2010, 07:07

Отменя се двойният размер на таксите за визи, издадени до три дни преди пътуването
„http://insurance.profit.bg/” / 21.04.2010

Изменението ще влезе в сила от януари 2011 г. и ще гарантира спазването на изискването за привеждане на нормативната уредба в пълно съответствие с шенгенското законодателство
Правителството отмени двойния размер на таксите за визи, издавани от българските дипломатически и консулски представителства в чужбина, когато документите за това са подадени до три дни преди пътуването. Промяната в Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи, е съобразена с препоръките, направени при оценката на готовността за прилагане на шенгенските критерии в област „Издаване на визи”. Изключението остава само за случаите, предвидени в споразумения на ЕО с трети страни.
Изменението ще влезе в сила от 1 януари 2011 г. и ще гарантира спазването на изискването за привеждане на нормативната уредба в пълно съответствие с шенгенското законодателство към датата на присъединяване към Шенген.
Измененията целят също така хармонизиране на националната правна уредба с останалите разпоредби, свързани с визовите такси в Регламент (ЕО) 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността, чрез въвеждане намалена такса в размер на 35 евро за лица на възраст от 6 до 12 години, както и на допълнителна категория лица, за които се издават безплатни визи.

Борисов пощади отпуските само на полицаи, военни и магистрати

„http://insurance.profit.bg/” / 21.04.2010

Финансовото министерство настоява неизползваните стари почивки да се анулират от 1 януари 2011 г.

Трите най-привилегировани съсловия в държавата - военни, полицаи и магистрати, са на път да получат пореден подарък от правителството. След като бяха освободени от замразяване на заплатите, а МВР беше извадено и от съкращаването на разходите с 10%, сега трите ведомства ще бъдат спасени и от подготвяното анулиране на старите отпуски.
Както "Сега" писа, промени в Кодекса на труда, предложени от кабинета, предвиждат неползваните дни да се изчистят до края на 2010 г., а за следващата година да могат да се прехвърлят най-много 10 дни от предходната. Текстът ще засегне и хората, които бъдат съкратени през тази година. Целта на правителството е да си спести около 300 млн. лв., които иначе трябва да плати като обезщетения за неползван отпуск.
Поправките за отпуската касаят работещите на трудов и на служебен договор в държавната администрация и частния сектор. В сегашния си вариант обаче те не засягат служителите на МВР и МО, които ползват отпуск по специален режим, уточнен в съответните закони. Точно тези ведомства обаче имат право на най-дълга почивка през годината и най-много възможности за допълнителни дни. При нормален отпуск от 20 работни дни за масовата категория работници един полицай може да получи над 60 работни дни за годината - редовен отпуск, почивки за прослужено време, извънреден труд, награди, преместване в друг град. Подобен е режимът и за МО.
Магистратите също към момента не попадат под заплахата да им се анулират отпуските. Те също са от категориите, които имат право на далеч повече ваканция от редовите служители - между 30 и 60 дни в годината. Още преди година от ВСС признаха, че съдебният бюджет се източва с натрупаните почивки, и инструктираха шефовете по места да ги изчистят. Не е ясно дали това се е случило. Ако кабинетът не промени законите за МВР, МО и съдебната власт, тези три групи ще запазят натрупаните си отпуски и при напускане на системата ще получат компенсация.
На заседанието на тристранния съвет в четвъртък ще се гледат промените само в Кодекса на труда.
Междувременно се разбра, че финансовото министерство е настояло срокът за изчистване на отпуските да се съкрати до края на 2010 г., а не както предлага социалното ведомство - до края на 2011 г.
Синдикатите са твърдо против натрупаните отпуски да изгарят. Те се позовават на Конвенция №52 на Международната организация на труда, според която всяко споразумение за неизползване или отказ от правото на годишен платен отпуск трябва да се смята за нищожно. Освен това не може със задна дата да се отменя заработено право, категорични са синдикалните юристи.


ЧЕЛЕН ОПИТ

Премиерът Бойко Борисов също демонстрира непоколебимост в решението отпуските да се орежат в интервю за бТВ. "Аз не случайно питах и синдикатите къде са били, когато са натрупвани по 200, по 300 дни отпуска на един човек? На човек. И сега ние трябва или да ги платим тези стотици дни отпуск, или да го няма година и половина, в отпуск. И питам кой е този железен човек, който е работил години, години без никаква отпуска? И питам коя е тази длъжност в държавата, която има незаменим човек. Сиреч, ако той излезе в отпуска, всичко спира", попита той. И даде пример със себе си - той си пускал отпуска, но ходел на работа, макар и по-късно. Според него било съвсем нормално човек да си вземе 20 дни през лятото и 10 през зимата.

Плащаме данък лукс до октомври

„http://insurance.profit.bg/” / 21.04.2010

Застрахователите докладват кои коли струват над 70 000 лв.

Данък лукс за скъпите лимузини, апартаменти и яхти за 2010 г. ще се плаща от 1 септември до 30 октомври. Това гласят промените в Закона за местните данъци и такси, внесени в парламента. Промените са част от мерките на правителството за справяне с кризата. До 31 август всички застрахователни компании ще трябва да дадат справка за сключените от тях полици "Каско" за автомобили и мотоциклети над 70 000 лв. Данните ще се предават по интернет на Националната агенция за приходи. Собствениците на луксозни лимузини ще трябва да платят двоен данък за тях. За имоти с данъчна оценка над 300 хил. лв. също ще се плаща двойно по-висок данък, тройно пък скача налогът за частните ветроходни и моторни яхти, както и за самолетите.
Въвежда се и нов данък от 10% върху печалбите от участие в хазартни игри. Застрахователните компании пък ще плащат данък върху премийните си приходи, гласят още промените. Налогът върху животозастрахователите ще бъде 1%, а за имущественото застраховане - 3,5%. Затяга се и контролът върху горивата с по-нисък акциз. При зареждането на плавателни съдове с гориво ще трябва да се използват средства за измерване, като данните ще се предават по електронен път на агенция "Митници". Това гориво се облага с 50 лв. за 1000 литра, вместо с 600 лв. Затова митничарите ще следят в реално време с колко гориво се зареждат корабите и ще се ограничи възможността то да се продава в страната.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 06/05/2010, 11:31

На етой неделе вступилив силу изменения в Законе о болгарском граждажнстве, о которых я уже писал: viewtopic.php?f=2&t=17767
Другие законодательныe новости:
Първите три дни от болничните ще се плащат 70% от работодателя

„http://mediapool.bg/” / 05.05.2010

Първите три дни от болничния отпуск ще се заплащат от работодателя в размер на 70% от средното дневно брутно възнаграждение на служителя. Това е окончателното решение, което правителството ще вземе на заседанието си в сряда, след като най-сетне се договори със социалните партньори.

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов съобщи, че мярката ще важи до края на тази година. От четвъртия ден на болничния лист и нататък НОИ ще изплаща 80% от възнаграждението.

В момента работодателят плаща 100% за първия ден, а от втория нататък НОИ плаща 80% от дохода.

Пламен Димитров от КНСБ съобщи, че другата седмица вицепремиерът Симеон Дянков ще свика Съвета по административна реформа и с него ще бъде обсъдено какви съкращения в разходите ще бъдат направени в отделните ведомства. От икономии в администрацията трябва да бъдат спестени 900 млн. лева.

Синдикатите съобщиха още, че започват сериозни дебати по пенсионната и здравната реформи. По тяхна информация в пенсионната реформа няма да залегне увеличаване на пенсионната възраст, а повишение на осигурителния доход.

Чуждестранни адвокати ще могат самостоятелно да участват по дела
„http://legalworld.bg/” / 05.05.2010

Промени в Закона за адвокатурата предлага правителството на Народното събрание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Новите текстове се отнасят основно до улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия у нас в случаите, когато адвокатът е придобил квалификация в друга държава-членка на ЕС. Те са предизвикани от мотивирано становище на Европейската комисия, в което се изразява мнението, че някои от разпоредбите на Закона за адвокатурата представляват ограничение на свободата на установяване, както и на свободата на предоставяне на услуги.
С проекта се предлага адвокат или младши адвокат да може да бъде и всеки дееспособен гражданин на държава-членка на ЕС, завършил висшето си образование в България.
В самостоятелен раздел "Съвместна практика на чуждестранните адвокати" се урежда възможността за упражняване на адвокатска професия от чуждестранните адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати.
Предлага се двама или повече чуждестранни адвокати да могат да упражняват адвокатска професия на територията на България под формата на клон на тяхната група в държава-членка на ЕС.
В проекта изрично се записва, че при осъществяване на професионалната си дейност у нас чуждестранният адвокат от държава-членка на ЕС има правата и задълженията на български адвокат. Той може да упражнява адвокатската професия както с български, така и съвместно с други чуждестранни адвокати, вписани в Единния регистър на чуждестранните адвокати. Предвижда се и да може да защитава интересите на доверителите и подзащитните си пред административните служби самостоятелно, а не както е сега – само съвместно с български адвокат.
Предлага се и отпадането на друго ограничение за чуждестранния адвокат – той вече ще може да участва лично в професионалните сдружения на адвокатите в България. В момента чуждестранният адвокат има право само да бъде представляван в тях от избран от него български адвокат.

Правителството вдига минималния стаж за пенсия

„http://insurance.profit.bg/” / 05.05.2010

Минималният необходим осигурителен стаж за жените става 37 години, а в момента е 34. За мъжете осигурителният стаж ще се промени на 40 години

От 1 юли 2011 г. ще бъде вдигнат осигурителният стаж, необходим за пенсиониране.
Това съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на редовното заседание на Министерския съвет, предаде БТА.
Реформата е част от подготвените промени, според които се въвеждат нови изисквания за осигурителния стаж, необходим за пенсиониране, за работещите в трета категория труд.
Минималният необходим осигурителен стаж за жените става 37 години, а в момента е 34. За мъжете осигурителният стаж ще се промени на 40 години, в момента е 37, каза Тотю Младенов.
Запазва се минималната възраст необходима за пенсиониране - за жените 60 години, а за мъжете 63 години.
Тези, които са навършили пенсионна възраст, но не им достига трудов стаж до три години, имат право на пенсиониране, но с намален размер на пенсията с 2,4 процента за всяка година недостигащ стаж.
Предвижда се и бонус, за тези които продължават да работят при навършена минимална възраст, необходима за пенсиониране и минимално необходим стаж - 2,4 процента на година, допълни Младенов.

Борисов: ДДС няма да се вдига
„http://www.dnesplus.bg/” / 05.05.2010

"Ние решихме да не вдигаме ДДС, а да направим така, че всички лостове на държавата да бъдат включени и да не взимаме от населението пари. Днес ще входираме в Народното събрание актуализацията на бюджета за тази година", заяви премиерът Бойко Борисов след заседанието на Министерски съвет днес.

В актуализацията има няколко чисто социални мерки и, за съжаление, могат да се нарекат леви, но те са принудителни за нас и не можем да ги направим, обясни премиерът.

В актуализацията на бюджета ще се заложат 116 милиона лева субсидии за тютюнопроизводителите. "Ако не ги вкараме тези пари, ги обричаме на гибел. Ако някой може да ми предложи по-човеколюбив вариант от този за тютюнопроизводителите, аз съм готов да го приема", коментира той. Заложено е и 220 милиона лева ще бъдат отблокирани от резерва на НЗОК.

МТ и МРРБ ще получат допълнителни средства, като това цели единствено и само да бъде гарантирана на туризма по-добра инфраструктура и на икономиката добри железници. 50 милиона лева ще бъдат разпределени за доизграждането на АМ "Люлин". Магистралата трябва да бъде дадена на прокуратурата и това трябва да стане днес или след празниците, категоричен е премиерът. 300 милиона лева ще бъдат отпуснати за доплащането на военните хеликоптери.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 13/05/2010, 22:13

Влиза в сила новият Закон за потребителския кредит

„http://lev.bg/” / 12.05.2010

От днес влиза в сила новият Закон за потребителския кредит. С него се дава право за отказ от заема до 14 дни след изтеглянето му без наказателна такса и се забранява заблуждаваща реклама на заеми. С промените максималният лимит на потребителския кредит става 147 000 лева, а не досегашните 40 000 лв.

Една от най-важните промени в закона е възможността за предсрочно погасяване на изтегления кредит без наказателна такса или обезщетение за банката. Изключение правят само тези заеми, за които е подписан договор с фиксиран лихвен процент. В този случай банката ще може да предяви иск за обезщетение максимум един процент от стойността на останалата сума за връщане.

При изтегляне на потребителски кредит вече ще се представя единен формуляр, чрез който клиентът и потенциален получател на заема да може лесно да се ориентира в предоставената му информация. Годишният процент на разходите трябва да бъде обявен заедно с лихвата по потребителския заем, така че кредитополучателят да е наясно с истинската стойност на заема. 14 дни след изтеглянето на кредита клиентът може да се откаже от него, без да дава обяснения на банката и без да плаща наказателна такса. Единственото, което трябва да направи, е да върне парите.

За уловка в закона обаче предупреди икономистът Любомир Христов пред Дарик в понеделник. Той допълни, че е направил предложение за промени до икономическата комисия в парламента. Повече прочетете: http://www.lev.bg/view_article.php?article_id=38945

Обмисля се създаването на Закон за еврофондовете
„http://mediapool.bg/” / 11.05.2010

Обмисля се създаването на Закон за еврофондовете, който да регламентира всички процеси по усвояването на европейските помощи, съобщи във вторник ресорният министър Томислав Дончев.

На среща с представители на бизнеса той посочи, че такъв закон може да бъде изработен до края на годината.

Подготовката на такъв документ бе анонсирана още от миналото правителство. Идеята на бившия вицепремиер по евродфондовете Меглена Плугчиева беше по този начин да се премине от децентрализирана към централизирана система. Такава цел обяви и новото правителство.

Министърът информира, че темповете на усвояване на евросредствата се е увеличил 7 пъти. Дори да запазим това темпо, резултатите ще бъдат добри, а не блестящи, посочи Дончев. Той се надява до есента усвояването на европейските средства да стигне двуцифрено число.

"Процентът на разплатените средства, обикновено това се използва като синоним на усвоените пари, е 4 %. Размерът на договорените вероятно вече е около 30. Който има някакви базисни нива на грамотност знае, че тези цифри никак не са окуражаващи, особено процентът на разплатените средства", коментира министърът.

Той каза, че е налице голяма доза преосигуряване за създаване на всички възможни гаранции, за да няма нарушения. Според него обаче контролът не трябва да убива реалния процес.

Министърът за еврофондовете съобщи още, че се очаква ресурсът на фонд ФЛАГ, който трябва да съфинансира общински проекти, да бъде увеличен. Водят се и разговори за нарастване на възможностите, при които фондът може да осигурява кредити.

Има идея срокът между искането и получаването на средства по проектите да се фиксира на три месеца, каза Дончев. Сега верификацията на проекта отнема над половин година.

Според министъра трябва да се премахне предварителният контрол на проектите, тъй като той създавал в общините измамното усещане, че те споделят отговорността с някой друг. Винаги финалната отговорност се носи от бенефициента, подчерта Дончев.

Според него съфинансирането на европроектите трябва да бъде устойчива практика, с изключение на инструментите за селските райони или по отношение на малките общини, тъй като има силен дисциплиниращ ефект.

До 35-40 процента могат да достигнат авансовите плащания по европроекти за публичните институции и за инвестиционни обекти, каза в отговор на въпрос Дончев.

В следващия период на еврофинансирането от 2013 до 2020 г. ще има леко отстъпление от мащабните инвестиции в инфраструктурни проекти, каза още Дончев. Ако има инвестиции в инфраструктурата, то те ще са в зелена инфраструктура.

Трябва да гледаме напред и да използваме повече ИТ-решения в процеса на кандидатстване за еврофинансиране, отбеляза министърът. Той обаче изтъкна, че такова решение не би сработило в пълна степен в различни програми. Според него успех биха донесли широкото децентрализиране и използването на информационните технологии.

По думите му не може да се направи нищо, ако бенефициентите нямат добри идеи и не са активни. Той напомни, че парите от Европейския съюз не могат да решат всички икономически проблеми и не всички българи ще станат богати с тях.

България е сред страните, които не отговарят на критериите за приемане на еврото
„http://www.dnesplus.bg/” / 12.05.2010

България и още седем страни не отговарят на всички критерии на всички критерии за конвергенция по отношение на приемането на еврото, се казва в доклад за конвергенцията от 2010 г. на Европейската комисия.

В своя доклад за конвергенцията от 2010 г. Комисията оценява готовността на държавите-членки на ЕС, които не са част от еврозоната, да приемат еврото; в него се предлага Естония да се присъедини към еврозоната през 2011 г. Днес Европейската комисия публикува своя доклад за конвергенцията от 2010 г. В него се оценява напредъкът по отношение на конвергенцията в държавите, които се ползват с дерогация от членството в еврозоната. При изготвянето на оценката са взети предвид условията на глобалната финансова криза, която засегна перспективите за номинална конвергенция. Деветте държави-членки, които се ползват с така наречената “дерогация“, са постигнали различно ниво на напредък по пътя към единната валута, като осем от тях все още не изпълняват всички критерии за приемането на еврото.

Естония обаче се отличава от останалите държави, тъй като определено изпълнява всички критерии в резултат на целенасочени и ефективни усилия от страна на естонското правителство и естонския народ. Следователно Комисията стигна до заключението, че Естония отговаря на изискванията за приемане на еврото и отправи предложение до Съвета в този смисъл. Съветът на финансовите министри на ЕС (ЕКОФИН) ще вземе окончателното решение относно приемането на еврото от Естония през юли, след като Парламентът даде своето становище и държавните и правителствените ръководители от ЕС обсъдят въпроса на срещата си на върха през юни.

“Естония е постигнала висока степен на устойчива икономическа конвергенция и е готова да приеме еврото на 1 януари 2011 г. Естония заслужава похвала за дълготрайния си ангажимент за поддържане на предпазлива политика. За да се гарантира успехът на приемането на еврото, Естония трябва да продължи да се стреми към поддържането на предпазлива фискална политика.

В същото време Естония трябва да остане бдителна, както и да реагира своевременно и решително в случай на признаци за появата на макроикономически неравновесия и/или отслабване на конкурентоспособността. В момента Естония трябва да ускори своята практическа подготовка, за да се осигури плавното преминаване към еврото“, заяви Оли Рен, комисарят на ЕС по икономическите и паричните въпроси. Той добави също така: “Освен това тази оценка и нашето предложение представляват силен сигнал към еврозоната и ЕС като цяло. Те подкрепят ролята на еврото като стабилизатор на средносрочните политики и потвърждават, че постоянните политически усилия и провежданите дълго време политики, ориентирани към стабилност, дават конкретни резултати“.

Деветте държави-членки на ЕС, обхванати от доклада, са България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Швеция. В съответствие с Договора Комисията докладва за това на всеки две години. Критериите за приемането на еврото се състоят от четири, насочени към постигането на стабилност икономически условия по отношение на състоянието на държавния бюджет, ценовата стабилност, стабилността на валутния курс и конвергенция на дългосрочните лихвени проценти, които трябва да бъдат изпълнени по устойчив начин. Националното законодателство по отношение на паричните въпроси също трябва да е в съответствие с Договора за ЕС.

Оценка на Естония
Инфлация
Средната инфлация в Естония през 12-месечния период до март 2010 г. беше -0,7 %, което е много под референтната стойност от 1,0 % за същия месец, и е вероятно да се задържи под тази стойност през следващите месеци. Предвид големия марж спрямо референтната стойност, относително гъвкавите пазари и предпазливата политика, оценката на степента на устойчивост на цените в Естония е добра. Въпреки това Естония трябва да остане бдителна, като се стреми да поддържа ниско равнище на инфлация, по-специално чрез поддържането на амбициозна фискална политика и чрез запазването на равновесието между вътрешното търсене и фундаменталните показатели.

Публични финанси
По отношение на Естония няма решение на Съвета за наличието на прекомерен дефицит. Дефицитът и дългът са с голям марж в рамките на приемливите граници при оценката на конвергенцията: дефицитът през 2009 г. възлизаше на 1,7 % от БВП въпреки безпрецедентния спад на номиналния БВП с 15 %. Според прогнозите на Комисията от пролетта се очаква дефицитът да достигне 2,5 % през 2010 г. и 2011 г. Консолидираният държавен дълг през 2009 г. беше в размер на 7,2 % от БВП, което също е много под референтната стойност съгласно Договора от Маастрихт, като това ниво ще се задържи въпреки прогнозите, че публичният дълг ще нарасне до 2013 г.

Лихвени проценти
Критерият за дългосрочните лихвени проценти не е пряко приложим за Естония, тъй като не съществуват дългосрочни държавни облигации или други подходящи ценни книжа, въз основа на чиито дългосрочни лихвени проценти да бъде оценен трайният характер на конвергенцията. Липсата на подходящи облигации се дължи на много ниското равнище на брутния публичен дълг, което отразява бюджетните излишъци в периода от 2002 г. до 2007 г. Въпреки че по време на пика на кризата бе отчетено засилено усещане за риск на финансовите пазари в Естония, развитието на събитията в рамките на референтния период, по-всеобхватната оценка на трайния характер на конвергенцията, както и постоянната предпазлива политика на Естония, са в подкрепа на положителна оценка по отношение на изпълнението от страна на Естония на критерия за дългосрочните лихвени проценти.

Обменен курс
По отношение на критерия за валутния обменен курс Естония участва в МОК II от 28 юни 2004 г. През двегодишния период, който приключва на 23 април 2010 г., естонската крона не е била подлагана на голямо напрежение, като от датата на присъединяването към МОК II не е било отчетено отклонение от централния курс. И накрая, законодателството на Естония в областта на паричната политика е в съответствие със законодателството на ЕС. Въз основа на тази оценка и на доклада за конвергенцията на Европейската централна банка Комисията предлага Естония да приеме еврото през 2011 г.

Други държави-членки с дерогация
За нито една от останалите осем държави, оценени в доклада, не е счетено, че отговаря на всички критерии за конвергенция по отношение на приемането на еврото.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 14/05/2010, 19:33

Глоба до 1000 лева, ако хвърлиш боклук на произволно място
„http://insurance.profit.bg/” / 13.05.2010

С поправките се завишава контролът и се задължават търговците на батерии, акумулатори, нефтени продукти да имат и места, където да приемат използвани вече такива

Драстично увеличение на глобите при изхвърляне на боклуци, извън обозначените за това места приеха народните представители при обсъждането на второ четене на промени в Закона за управление на отпадъците. Всеки, който изхвърли неправомерно отпадък, ще бъде глобен от 300 лева до 1000 лева. Същата глоба важи и за отпадъци, за които има специално обозначаване, че трябва да бъдат изхвърлени разделно, а не в общия боклук. При повторно нарушение глобите скачат двойно. Кмет, който не предприема действие за изграждане и закриване на депо за отпадъци, го заплашва персонална глоба от 20 хиляди лева, приеха още депутатите.
С поправките се завишава контролът и се задължават търговците на батерии, акумулатори, нефтени продукти да имат и места, където да приемат използвани вече такива. В случай, че това не е осигурено глобата е до 10 хиляди лева, а при повторно нарушение санкцията скача двойно.
„По отношение на батериите се подобряват текстовете, свързани с отговорностите и нещо, което в момента ние наблюдаваме, например търговските обекти, които продават батерии, са длъжни в бъдеще - това категорично е записано - да поставят контейнери или съответни съоръжения, в които да се изхвърлят от хората употребените батерии, за да не попадат в общия боклук и ако това не се случва, се предвиждат санкции. И малките батерии са опасен отпадък и не трябва да попадат в контейнерите за битов отпадък. В целия закон има санкции с различни размери за хората, които не събират разделно отпадъците, за които има създадени системи за разделно събиране - опаковки, батерии и така нататък", каза заместник-министърът на екологията Евдокия Манева. Глобите ще налагат общините и районните инспекции, обясни тя.
„Имаме изисквания към организациите, които осигуряват разделно събиране на отпадъците, да предвиждат пропагандни кампании, да привличат медиите на своя страна, за да разпространяват тази информация", каза още Манева, цитирана от Дарик.
От 1400 лева до 4000 лева е глобата за физически лица, които продават цветни метали на лице без лиценз да извършва търговия с тях.
До 100 хиляди лева пък е санкцията за юридически лица и еднолични търговци, които депозират отпадъци, но не прави отчисления за такса депониране.
С новите текстове ще се преразпредели и пазарът с разделното събиране и оползотворяване на отпадъците. Разрешителните на всички фирми, които се занимават с това, ще се анулират и те отново ще трябва да кандидатстват пред министерството за тях.

Потребителите ще избират дали да са собственици на топломерите и водомерите

„http://mediapool.bg/” / 14.05.2010

Потребителите на топлинна енергия да бъдат освободени от задължението да бъдат собственици на топломерите и водомерите, предлагат от ГЕРБ. Промяната в Закона за енергетиката е внесена в петък, съобщи пред журналисти депутатът от ГЕРБ Валентин Николов.

"Ако предложението влезе в сила, потребителите могат да сменят топлинния си счетоводител, а не да бъдат закотвени за него", обясни депутатът.

"Никъде в Европа потребителите не са задължени да бъдат собственици на топломерите и водомерите", посочи Николов. С промяната в закона потребителите на топлинна енергия ще избират начина, по който да ползват уредите - под наем, на лизинг, обясни той. Предложението е подкрепено от Комисията за защита на конкуренцията.

По думите на Валентин Николов в момента в законодателството не е регламентиран одитът на електроразпределителните дружества. Това е причината от ГЕРБ да предложат и поправка в закона, която дава възможност на ДКЕВР да назначава финансов одит на тези дружества. Проверките ще засегнат качеството на услугите и лицензионната дейност на електроразпределителните компании. Разходите от проверките ще за сметка на проверяваните дружества, обясни Николов.

Предложените промени са консултирани с председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев и със заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Мая Христова.

Намаляват от 100 на 50 кв. метра площта на заведенията, в които ще може да се пуши
„http://www.dariknews.bg/” / 13.05.2010

Здравната комисия реши да намали от 100 на 50 кв. метра площта на заведенията, в които собственикът ще има право да избира дали да се пуши, или не. Комисията разгледа предложените от депутатите промени в Закона за здравето, свързани с тютюнопушенето, преди гласуването им на второ четене от Народното събрание.

Ако текстовете бъдат окончателно одобрени и от залата в този им вид, за един ден - на 1 юни, ще влезе в сила окончателната забрана за пушене на обществени места, а само 24 часа по-късно - от 2 юни, пушенето ще се допуска при определените в закона условия и места.

С аргумента, че не Законът за здравето е мястото, където да се урежда тази материя, Петър Петров от ГЕРБ беше принуден да оттегли предложението си за въвеждане на такса здраве от минимум 1000 лева годишно за заведенията, в които пушенето е разрешено. Не срещна подкрепа и предложението на Министерството на здравеопазването, направено от проф. Анна-Мария Борисова, да се запази сега действащия текст от закона и в своя наредба изпълнителната власт да запише къде и при какви условия да се допуска пушене на обществени места.

Мнозинството реши, че е по-добре в закон да се уреди как и при какви условия да се допуска тютюнопушенето в заведенията. В тези, с площ до 50 кв. метра, собственикът ще решава сам дали да се пуши, а за по-големите ресторанти трябва да има изолирана стая за пушачите.

Пленарната зала ще трябва да реши окончателно дали площта за онези, които не пушат, ще бъде половината от заведението, или 2/3 от него.

Беше подкрепено предложение на Петър Петров - след 22,30 часа ресторантите да се ползват от облекчения режим, предвиден за баровете и нощните заведения.

"Ако заведението работи само като нощно, може да се пуши, без да се изисква обособяване на помещения. Ако работи и с дневен режим, тогава за часовете извън нощните се подчинява на общите разпоредби за заведенията", поясни Стефани Михайлова от ГЕРБ.

Предвидено е да се допуска пушенето на специално предназначени места в сградите на жп гарите, летищата, морските гари и автогарите.

Вкарват в регистър застрахователните измамници
„http://insurance.profit.bg/” / 14.05.2010

В системата влизат още агенти и брокери, участвали в измамни схеми

Единна система за оценка на риска и противодействие на измамите предлага на застрахователните компании Асоциацията за застрахователна сигурност (АЗС).
Целта на системата е да подпомага застрахователните дружества за правилното определяне и оценка на риска при сключване, действие да застрахователните договори и настъпването на застрахователни събития, както и противодийствие на застрахователните измами.
Системата се изгражда на принципа на равнопоставеност между всички лицензирани застрахователни компании в страната. Тя ще съдържа база данни за лица, обекти и събития, настъпили по повод сключени застрахователни договори, при които застрахователят е установил опит за неправомерно получаване на обезщетение. Ще бъдат регистрирани измамници, послужили си със заблуда, предоставили неверни или фалшиви документи или данни, или които са извършили други нелоялни действия с цел икономическа облага.
В инфо-регистъра ще попаднат следните случаи:
- при установена или разкрита измама;
- при частично платени или отказани щети със съмнителни данни и доказателства;
- при укриване и премълчаване на информация при сключване, която е съществена за оценка на риска на застрахователя, и впоследствие, при действие на договора, е настъпило застрахователно събитие;
- при отказани или частично платени случаи поради грубо или умишлено, или съмнително неизпълнение на условията по застрахователен договор;
- подозрителни клиенти с поредица от няколко повтарящи се щети (по различни видове застраховки, през различни години, всяка година или многократни щети);
- при застрахователни случаи със заявени крупни суми за обезщетение (над 30 хиляди лв.);
- при злополуки или трайни увреждания на лица, настъпили при съмнителни обстоятелства и с тежки последици;
- застрахователни събития, свързани с крупни криминални прояви – кражби, грабежи, умишлени пожари, финансови и лизингови и други измами;
- няколко последователни събития на един и същ клиент по няколко вида застраховки;
- застрахователни събития, настъпили веднага след сключването на договора или непосредствено преди неговото изтичане при съмнителни обстоятелства;
- лица или фирми, които имат разкрити предишни опити за измами или лица, представляващи ги и участващи в тях (умишлени палежи, аварии, грабежи, крупни ПТП с последици за стоката, карго и други);
- застрахователни събития, по които има установени основателни съмнения за достоверност или поправки по документите, както и по данните и фактите на събитието;
- при недостоверност на посочените сведения, укрити или посочени заблуждаващи факти при сключването на договора или щетата;
- при конфликтно поведение на застрахования и отказ за предоставяне на информация по щета или принадлежността му към криминалния контингент;
- при странни или необичайни начини за възникване на застрахователни събития;
- при съмнителни обстоятелства около сключването, отчитането и действителността на застрахователния договор /антидатиране, надзастраховане, едновременно застраховане в няколко застрахователни дружества, инсцениране или умишлено допълнително нанасяне на щети.
В системата ще могат да се въвеждат данни и за агенти или сътрудници и посредници на застрахователя, за които е установено, че са опитали да заблудят застрахователя, не са изпълнявали съвестно договорите си със застрахователя или са извършили или участвали в измамни действия.
Информационният масив ще съдържа и данни за автомобили и собствениците им, или упълномощени лица, по застраховка Каско и ГО, които са били обект на тежки ПТП, пожари, тотални щети или обект на кражба. Създава се регистър на всички платени след кражба автомобили, собствениците им, лицата които са ги управлявали, и пълномощниците, представляващи собственниците.
Достъпът до системата ще е разрешен само за застрахователните компании. В нея няма да могат да влизат брокери, агенти или посредници - те ще получават информация само от застрахователя, към когото е отправено предложението за застраховка, в обем и съдържание по негово усмотрение.
Срокът за съхранение на въведените данни в системата за определени обекти или лица ще е 5 години от датата на постъпването им.
За да може регистърът да заработи, са необходими около 18-20 хил. лв. за обезпечаване на програмния продукт, за сървъри, UPS, защити. Стартирането на системата се предвижда към края на 2010 година.
Идеята на АЗС за ползване на системата е застрахователят да заплати еднократна такса от 3000 лв. при подписване на договора, и годишна такса в размер на 2500 лв. за ползване на системата.
В момента компаниите обмислят включването си в системата, довериха на Иншурънс БГ от АЗС.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 22/05/2010, 12:57

Първите три от болничния ще се плащат от работодателя в размер на 70%
„http://insurance.profit.bg/” / 20.05.2010

От четвъртия ден до края на временната нетрудоспособност обезщетението ще е от бюджета на НОИ и ще бъде в размер на 80% от заплатата

Бюджетната комисия в парламента прие промените в изплащането на болничните обезщетения. Първите три дни от отсъствието по болест ще се плащат от работодателя в размер на 70%. От четвъртия ден до края на временната нетрудоспособност обезщетението ще е от бюджета на НОИ и ще бъде в размер на 80% от заплатата. Мярката е временна и ще се прилага до края на 2010 г., съобщи Дарик.
Управителят на Националния осигурителен институт Христина Митрева обясни, че само за първите три месеца на годината броят на отсъствията по болест е скочил със 29% или със 160 000 души повече. Общо за първите три месеца на годината са ползвали болнични 910 000 души. 62% от тях са отсъствали за три дни.
Докато течеше процесът за уточняване на схемата на болничните, броят на болничните намаля със 7% за 20 дни, а броят на болните намаля с 21000 за месец април спрямо същия период на предходната година, уточни Митрева.
С останалите промени в Кодекса за социално осигуряване се отлага увеличението на вдовишките пенсии на хората над 75 г. С текстовете отпада и максималният размер на обезщетенията за безработица.
Общо с всички направени промени ще бъдат спестени 150 млн. лева от бюджета на държавното обществено осигуряване.

До 60 дни неплатен отпуск през календарната година без съгласие на работодателя
„http://bgfactor.org/” / 21.05.2010

Работодателят може да даде на работника неплатен отпуск до 60 дни през календарната година без негово съгласие, в случай на намалена работа на предприятието,предвиждат одобрени от парламентарната социална комисия на първо четене промени в Кодекса на труда, съобщи БТА.
Мярката е антикризисна и е временна - до края на тази година. Пускането в неплатен отпуск ще става, ако преди това е въведено непълно работно време и през същия период са ползвани мерки за запазване на заетост, финансирани от бюджета или от оперативната програма "Човешки ресурси".
До 31 декември тази година може да се удължава с още три месеца и периодът, за който се въвежда непълно работно време.
До края на следващата година периодът, за който работодателят може да възлага на работника или на служителя да извършва временно друга работа в същото или в друго предприятие, може да бъде удължен с още 45 календарни дни за една година.
Периодът на принудителния неплатен отпуск или на намалено работно време се считат за осигурителен стаж. Платеният отпуск, който се полага на работника, трябва да се ползва през годината, най-много по производствени причини могат да се прехвърлят десет дни от годината за следваща година, за да се ползват, предвиждат промените. Платеният отпуск трябва да се ползва в съответствие с утвърден график през календарната година, за която се полага. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск, когато той е поискан по график, освен ако ползването му е отложено по предвидения ред. График ще се прави и за ползването на старите отпуски.
През тази година не се предвиждат пари за представително облекло за работниците и служителите. На ведомствата, които вече са ги купили, ще им бъде удържана сумата по други пера, обясни министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Той представи мотивите на законопроекта за промяна на Кодекса на труда. Вносител на промените е Министерския съвет.
Депутатите одобриха и промени в Кодекса за социално осигуряване, според които първите три дни от отпуска по болест ще се плащат по 70 на сто от работодателя до края на тази година. След четвъртия ден плащането се поема от НОИ в размер на 80 на сто.
Управителят на НОИ Христина Митрева каза, че откакто тече дискусията за "болничните", данните показват, че те са намалели за април.
Министър Тотю Младенов се надява промените да влязат в сила от 1 юли.

Данъчни четат с SMS касовите апарати

„http://insurance.profit.bg/” / 21.05.2010

Магазините изпращат отчети за оборота чрез мобилен оператор

Данъчните ще четат с SMS данните от касовите апарати за оборотите на магазините. Това гласи проект на наредба за отчитане на продажбите, подготвена от Министерството на финансите. Чрез изпращане на SMS данъчните ще дават задачи на касовия апарат - например да им върне данните за оборота на магазина през последните няколко часа. Например данъчен може да стои пред магазин с много клиенти, които пазаруват, да изпрати SMS и да поиска данните от касовия апарат. Ако се окаже, че за няколко часа не са отчетени продажби, явно се крият обороти.
Всички касови апарати ще трябва да бъдат свързани с Националната агенция за приходи, гласи наредбата. Дистанционната връзка между фискалните устройства и НАП ще става чрез мрежа на мобилен оператор. Всяка фирма сама ще избира услугите на кой мобилен оператор да ползва. Към касовите апарати ще се поставя данъчен терминал. Това е пломбиран модул, който съдържа процесор, поне 1 MB памет и GPRS модем.
Към устройството ще се слага data SIM карта на избрания мобилен оператор, чрез която ще се получават SMS-ите от данъчните и ще се изпращат данни за оборота. Данъчните ще изпращат SMS-и през кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори. Касовите апарати сами ще изпращат всеки ден отчети за оборота без намесата на продавача. Новата система за свързване на касовите апарати с НАП първо трябва да бъде въведена от бензиностанциите - до края на 2010 г. След това до 30 септември 2011 г. с НАП ще трябва да се вържат всички регистрирани по ДДС фирми. До 31 март 2012 г. това трябва да направят всички търговци с касови апарати.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 09/09/2010, 19:17

Парламентът прие изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, с които се разширяват нотариалните функции на българските консули в чужбина
„http://www.parliament.bg/” / 08.09.2010

Народното събрание прие на заседанието си на 8 септември 2010 г. на първо четене промени в обхвата на нотариалните функции, които българските консулски служители могат да извършват. Това стана с гласуването на изменения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. С предлаганата промяна изрично се предоставят на консулите правото за удостоверяване на съдържанието на частни документи, представени от чужди граждани, когато такива документи не подлежат на вписване, съставени са на български език и са предназначени да произведат действието си в България. Мотивите на Министерския съвет да внесе предложение за такава промяна са свързани с това, че настоящият законов текст позволява разнопосочни тълкувания.

От догодина заплатите - само по банков път

„http://mediapool.bg/” / 08.09.2010

От догодина всички работници и служители, които работят в селища с банкови или пощенски клонове с банкомати, ще получават заплатите си само по безкасов път, като сами посочат сметката, по която да им се превеждат парите.

Това е записано в законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, който беше приет от правителството в сряда.

Според проекта всички плащания над 5000 лева ще стават единствено по банков път, включително и когато едно плащане е под тази стойност, но е част от обща сума над 5 хил. лв., която трябва да се разплати.

За нарушителите се предвиждат санкции, като при физическите лица глобата е до 25% от направеното плащане, а за юридически лица - до 50% от имуществената стойност на плащането.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение elenzar » 10/09/2010, 15:44

А что с законом о чужестранцах? Приняли его?
elenzar
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 21/07/2010, 14:17

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 10/09/2010, 18:35

elenzar писал(а):А что с законом о чужестранцах? Приняли его?
Пока ждем!
До сих пор таких задержек, да и введения в заблуждение Сайт Министерства внутренних дел Болгарии ранее не допускал!
Вероятно, кто-то желает изменить принятые ранее решения.....
Может в результате ничего менять и не станут?!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Nik_1 » 10/09/2010, 22:01

Юрий писал(а):Пока ждем!
До сих пор таких задержек, да и введения в заблуждение Сайт Министерства внутренних дел Болгарии ранее не допускал!
Вероятно, кто-то желает изменить принятые ранее решения.....
Может в результате ничего менять и не станут?!
Юрий

Сейчас идет подковерная борьба бульдогов. Скоро узнаем результат.
Изображение
Аватара пользователя
Nik_1
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4188
Зарегистрирован: 09/03/2007, 08:22

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 07/10/2010, 23:30

Кабинетът одобри промени в Закона на защита на потребителите

„http://www.lev.bg/” / 06.10.2010

Търговците се задължават да предоставят единни формуляри при сключването на договори за ползването на собственост, за дългорсрочни ваканционни продукти, за препродажба и за замяна. Това е записано в промените в Закона за защита на потребителите, одобрени от кабинета.

Търговците ще са задължени да уведомяват клиентите си за срока, в който могат да се откажат от договорите си. Авансовите плащания ще бъдат абсолютно забранени, докато тече този срок. Новите текстове предвиждат прилагането на стандартен формуляр за отказ от сключен договор.


Криминализират укриването на осигурителните вноски

„http://dariknews.bg” / 05.10.2010

От 1-ви януари догодина осигурителната вноска се увеличава с 3%, като 2% ще се внасят във фонд „Пенсии", а 1% ще отива във фонд „Безработица". Това е един от ангажиментите, които пое премиерът Бойко Борисов пред синдикатите след днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Въпреки че няма официално разписано споразумение за изпълнението им, правителството се ангажира още да изтегли от парламента проектозакона за изменение на Кодекса за социално осигуряване, който ще бъде преработен, и до 19 октомври ще бъде внесен за ново разглеждане от Министерския съвет.

„Другите ангажименти са свързани с криминализиране на укриването на осигуровки и ежегодно увеличаване на минималните осигурителни прагове", съобщи социалният министър Тотю Младенов. „Във връзка с политическото решение за повишаване на осигурителните вноски на държавното обществено осигуряване с 3% за следващата година, ръста на минималните осигурителни доходи с 5,6% също от следващата година, както и очакваната подобрена събираемост, вследствие на криминализирането на укриването на осигурителните вноски, които ще допринесат за допълнителни приходи в системата от порядъка на около 700 млн. лева допълнителни приходи в държавното обществено осигуряване за 2001 г.", заяви Младенов.

Според изчисленията на НОИ увеличаването на вноската с 3% ще натовари работодателите с 360 млн. лева допълнителни разходи през следващата година. Синдикатите оцениха положително намеренията на правителството, но предупредиха, че няма яснота дали в новия законопроект ще отпадне вдигането на осигурителния стаж за пенсия и на възрастта за категорийните работници.

„Ние сме доволни от това, че премиерът категорично разпореди законопроектът да бъде изтеглен от Народното събрание и вярваме, че Министерски съвет ще вземе това решение. В същото време протестния митинг на КНСБ на 7 октомври ще бъде проведен по начина, по който сме го предвидили по простата причина, че нямаме подписан протокол за съгласие. Имаме договорени точки, но подписи нямаме под нищо. Чухме и вярваме на премиера за това, което е потвърдил, но искаме да чуем и другите две важни мерки за нас как ще бъдат решени в полза на хората", обясни вицепрезидентът на КНСБ Пламен Димитров.


Лихвите по кредитите може да се увеличат

„http://www.mediapool.bg” / 05.10.2010

Банкери прогнозираха ново вдигане на лихвите по кредитите заради повишения, по думите им, кредитен риск. Прогнозата бе направена на банкова конференция в столицата във вторник.

Повишаването на лихвите ще бъде следствие от текстове в Закона за потребителския кредит, според които всеки кредитополучател може да разтрогне договора за кредит в 14-дневен срок от сключването му и да върне кредита без наказателни лихви, поясни зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България и изпълнителен директор на Пощенска банка Асен Ягодин.

Тези разпоредби именно могат да оскъпят кредитите, смята той.

Според Ягодин всички закони в банковото дело са насочени към защита на кредитополучателите, но не и на банките, заяви той и даде пример със сегашното положение, според което фирми можели да обявяват несъстоятелност със задна дата, тоест преди времето на изтегляне на кредит и така пасивите оставали за банката.

Ако тази деформация в закона не се промени, лихвените равнища ще се увеличат, защото кредитният риск става по-голям, а оттам поскъпва и цената на кредита, добави банкерът. Все пак по-късно пред журналисти той направи уговорката, че банките се съобразяват доколко лихвите могат да бъдат вдигнати, за да не се увеличат необслужваните кредити.

Ягодин посочи, че лихвите по заемите са намалели към август с 0.8 процента на годишна база, а лихвите по депозитите са се увеличили с 0.9 на годишна база. Това означава, че банките поглъщат последствията от кризата, коментира още Ягодин и прогнозира, че за цялата текуща година банковият сектор ще има средна премерена печалба, но някои отделни банки ще излязат на загуба.

Зам.-председателят на банковата асоциация защити лихвените равнища в България като ги обяви за разумни и обосновани, "въпреки някои крясъци в медиите". Това бе намек за възраженията на експерти и граждански сдружения срещу неясните критерии за образуване на лихвите в банките и възможността да ги променят както намерят за добре при вече сключени договори.

Според банкерите кредитните институции у нас са сигурни, защото капиталовата им адекватност е една от най-високите в Европа - 18%. Има достатъчно буфери за обезпечаване на лошите кредити, смятат те. На същата позиция застанаха и експертите от мисията на МВФ, които в заключителния си доклад след края на мисията специално отбелязаха стабилността на българската банкова система въпреки ръста на необслужваните кредити.

Според статистиката на БНБ към края на август делът на необслужваните и просрочените кредити е 16.5%. Тук влизат и предоговорените, което означава, че те ще влязат в графата "редовни".


КС пусна промените в НПК

„http://legalworld.bg/” / 05.10.2010

Резервният защитник и присъда въз основа на таен свидетел и СРС-та остават

Конституционният съд отхвърли исканията на президента и 60 народни представители за обявяване на противоконституционни и в несъответствие с международни норми две от новите разпоредби в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Става дума за назначаване на резервен защитник и за присъда въз основа на анонимни свидетели и данни от специални разузнавателни средства. Решението е подписано от всичките 12 конституционни съдии. Делото бе на доклад на бившия заместник-председател на Върховния касационен съд и шеф на Наказателната колегия Румен Ненков.
По отношение на резервния защитник Конституционният съд твърди, че този нов институт не създава алтернативен ред за разглеждане на наказателното дело. "Използваната от законодателя по-обща формулировка е следствие на голямото многообразие от възможни фактори, които биха могли да създадат такава опасност, като например фактическа и правна сложност на спора, голям брой обвиняеми и други участници в производството, необходимост да се изпълняват съдебни поръчки и да се получава документация от чужбина и т.н. Той (институтът на "резервния защитник" – бел.а.) е насочен към обезпечаването на адвокат, който така да е запознат с делото, че да е в състояние при определени правни предпоставки, без никакво забавяне да окаже квалифицирана правна помощ на обвиненото лице в ситуация, при която то не може да ползва избран от него защитник. Същевременно се осигурява и развитието на производството в разумен срок. По този начин се удовлетворяват единствено легитимни интереси – на обществото, на обвиняемия и на пострадалия, без някой участник в наказателното производство да е поставен в привилегировано положение спрямо друг", мотивира се КС.
Що се отнася до възможността присъдата да се основава само на показанията на свидетел с тайна самоличност или агент под прикритие, допълнени от данни от специални разузнавателни средства, Конституционният съд също не смята, че има проблем. Мотивът - Конституцията забранява единствено присъдата да е само въз основа на самопризнание. Конституционните съдии твърдят, че специалните разузнавателни средства и показанията на анонимен свидетел са доказателства като всички останали и силата им не може да се ограничава.
"Видът и особеностите на използваните процесуални средства за доказване не могат формално, по изкуствен начин да предрешават дали някои от тях заслужават повече доверие, а други – по-малко. Според Конституционния съд това разбиране е в интерес на доброто правосъдие и съответства на здравия разум, защото рискът от манипулиране на веществено доказателствено средство (видеозапис, звукозапис, фотоснимка и т.н.), изготвено по реда на специалните разузнавателни средства, е сходен с риска от манипулиране на всяко друго аналогично по характер веществено доказателство. Същото важи и за свидетелските показания, тъй като без цялостен анализ на събрания доказателствен материал не би могло отнапред да се приеме различна степен на достоверност на свидетеля с тайна самоличност в сравнение с всички останали свидетели", мотивират се конституционните съдии.
Не на последно място КС се съгласява с отмяната на текста в НПК, според който обвиняемият има право да поиска делото му да влезе в съда след две години разследване. Според КС с отпадането на разпоредбата не се отменят сроковете за приключване на разследване.
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 15/10/2010, 10:02

Пререгистрацията на фирми се удължава до 30 юни 2011 г.
„http://www.mediapool.bg” / 13.10.2010

Срокът за пререгистрация на фирмите, които трябваше да изтече на 31 декември т.г., се удължава с половин година до 30 юни 2011 г. Това предвиждат одобрените от правителството в сряда промени в Закона за търговския регистър. Всички еднолични търговци и клонове на чужди компании, които не се впишат повторно в Търговския регистър до 1 юли 2011 г., ще се считат автоматично за закрити от тази дата.

Всички разпоредителни действия и сделки на непререгистрирани ООД-та, АД-та и кооперациите след 1 юли 2011 г. ще са нищожни.

Едноличните търговци пък ще бъдат заличени, защото те си остават отговорни с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели. Клоновете на чужди компании ще бъдат закрити, а фирмените им дела ще се архивират и ще се съхранявани от окръжните съдилища.

На 1 октомври догодина Агенцията по вписванията ще обяви два списъка - един за заличените ЕТ и чужди търговци и друг за непререгистрираните дружества и кооперации. След това до края на юни 2014 г. се дава срок на всеки заинтересован да поиска за компания от втория списък да се проведе ликвидация.

Т.е. ако някой има претенции към дадена фирма - например НАП, топлофикация, ВиК, доставчици или заемодатели, отделни съдружници и т.н, може да поиска откриване на процедура по ликвидация. Разходите за процедурата ще се покриват от имуществото на фирмата, която се ликвидира, а ако тя няма такова - заявителят плаща разноските. Ако никой не поиска пререгистрация и последваща ликвидация по Търговския закон, съответното дружество просто ще се заличава.

Всички заявления за вписване, за заличаване на обстоятелства и за обявяване на актове в търговския регистър ще се подават само по електронен път за акционерните дружества и командитните дружества с акции, предвиждат още промените.

Една от тях дава нова по-точна и подробна дефиниция на понятието “търговски регистър“. Според определението той представлява електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, които се вписват по силата на закон и актовете, които се обявяват по силата на закон за всички търговци и клонове на чуждестранни търговци.

Промените предвиждат обстоятелствата и актовете в Търговския регистър да се оповестяват без лични данни, защитени от закона.

Всеки да има право на свободен и безплатен достъп до базата данни на търговския регистър. За да се защитят личните данни в регистъра, достъпът до информацията ще става след регистрация. Предлага се лицето, което иска достъп до архивната информация по партидите на търговците, да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, осигуряващ му уникална парола или с документ за самоличност.

Основание за удължаването на срока представлява статистическата информация на Висшия съдебен съвет по отношение броя на заявленията за пререгистрация, подадени през последните три месеца, след датата на оповестяване на законопроекта. Този брой е значително завишен, се посочва в мотивите на Министерството на правосъдието за опускане на още шест месеца за пререгистрацията.

С новата уредба се предвижда бърза, по - икономична и ефективна уредба на действащия режим. В същото време с удължаването на срока ще се създаде мотивация за голяма част от непререгистрираните търговци, сами да поискат пререгистрация в предвидения от закона срок, допълват от ведомството.

Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Глокая Куздра » 28/12/2010, 21:15

Влоговете в банките ще се гарантират до 196 000 лв.

„http://lev.bg/” / 28.12.2010

Изменението в Закона за гарантиране на влоговете в банките /ЗГВБ/ влиза в сила от 31 декември т. г. Съгласно него размерът на гарантираното покритие на влоговете в банките се увеличава от 100 000 лв. на 196 000 лв., съобщиха от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Съгласно изменението фондът, считано от 31 декември 2010 г., гарантира пълното изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им, до 196 000 лв. Гарантирани са влоговете на граждани и фирми в левове и в чуждестранна валута.

Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане изисква до 31 декември 2010 г. държавите членки да предоставят гаранция по влоговете в банките в размер на 100 000 евро. Унифицирането на правилата за гарантиране на депозитите цели укрепване на доверието на вложителите в държавите членки на ЕС във финансовия сектор, както и осигуряване на по-голяма стабилност на финансовия пазар в Общността, пише в съобщението.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4582
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Полезныe новости.

Сообщение Христо » 17/06/2011, 23:43

Новость для тех, у кого дети имеют вид на жительство:
недавно вышел Закон о выдаче Личной карты для детей с 6 - летнего возраста, можно идти получать ЛК.
Аватара пользователя
Христо
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 7343
Зарегистрирован: 21/07/2007, 21:26
Откуда: Силистра

Re: Полезныe новости.

Сообщение Глокая Куздра » 30/06/2011, 23:19

С 1 сентября размер минимальной зарплаты - 270лв.
Таким образом на счету для ВНЖ надо будет иметь 3250 лв на год.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4582
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 12/09/2013, 00:46

Давно не давал новости из Болгарского законодательства:
Депутатите ще обсъждат промени в Закона за народната просвета
11 септември 2013 | 07:02 | Агенция "Фокус"

София. Проектопрограмата на Народното събрание предвижда депутатите да обсъждат на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета. Първият законопроект е с вносители група народни представители от Коалиция за България, а вторият е внесен от депутати от ГЕРБ. Промените, предложени и в двата законопроекта, са свързани с интегрирането на децата със специални образователни потребности и предвиждат комбинирана форма на обучение – дневна и индивидуално обучение.
В проектопрограмата е включено и обсъждането на второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги; първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за чужденците в Република България; Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.Источник


Депутатите приеха промените в Закона за чужденците
Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за чужденците, предложени от Коалиция за България. Промените предвиждат да се дава право на постоянно пребиваване на чужденци, които имат депозит във финансова институция и инвестиция в български дружества.

От ГЕРБ изказаха притеснения, че може да се злоупотреби с инвестициите и получаването на постоянно пребиваване в страната.

Социалистите пък подчертаха, че държавата ще следи инвестицията да се поддържа в срок от пет години. Ако това условие не се спази, има възможност да се отнеме правото на постоянно пребиваване.

„Проблемът конкретно с този текст не е, че това не е истинска инвестиция, проблемът е, че с този текст се злоупотребяваше в продължение на дълги години и причината ние да премахнем тази точка 7, бяха множество сигнали от българските служби, които казваха, че тази точка се използва недобросъвестно", заяви по време на дебатите депутатът от ГЕРБ Делян Добрев.

„Хора, които нямат тези финансови възможности, използват добре известни в България една-две адвокатски консултантски кантори, които срещу добро възнаграждение внасят от името на този чуждестранен гражданин 1 млн. лева в българска банка. По този начин той, без да има този милион, без да има каквато и да е външна инвестиция в България, дори и депозит, получава постоянно пребиваване", добави още Добрев.

От своя страна колегата му от БСП Атанас Мерджанов коментира: „Аз също приемам голяма част от доводите, които вие изтъкнахте. Искам да ви припомня, че при предните промени в закона, те бяха внесени не от правителството, а от група народни представители. Второ, тогава в дискусията, която се разрази по-един горещ начин в пленарна зала, ние искахме действително становище на МВР и на ДАНС. Такива тогава не бяха представени от ваша страна. Вие сте прав, действително трябва да бъдат изискани. Доколкото ми е известно правната комисия е изискала такива становища. Ние се запознахме със становището на МВР. Няма колизии, но сме готови между първо и второ четене да отразим тези бележки, както и на Министерството на правосъдието".Источник


Постоянно пребиваване за чужденци – при над 1 млн. лв. инвестиции
Новите условия предвиждат и по-благоприятно третиране на инвеститорите, които са направили инвестиция, над 2 милиона лева

Парламентът прие поредни законови промени, целящи да насърчат външните инвестиции в България. Този път вместо промени в Закона за насърчаване на инвестициите, депутатите приеха изменения на първо четене в закона за чужденците.

Спрямо тях разрешение за постоянно пребиваване на чужденци ще се дава ако са вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от пет години, пише БТА. Измененията са по инициатива на БСП. Така се регламентира отново тази опция за постоянно пребиваване, която беше отпаднала от закона при ГЕРБ, припомня агенцията.

Новите условия предвиждат и по-благоприятно третиране на инвеститорите, които са направили инвестиция, надхвърляща 2 милиона лева. Това е мярка, която ще ги стимулира да извършват по-големи по размер вложения в България, обясняват депутатите от левицата. След прегласуване на текстовете по искане на ГЕРБ, "за" бяха 87 народни представители, 69 - "против", и 12 се въздържаха.

Бившият икономически министър в кабинета на ГЕРБ Делян Добрев заяви, че партията му по принцип подкрепя идеи за повече инвестиции у нас, но се обявиха срещу връщането на правото да се получава разрешение за постоянно пребиваване в България на чужденец, депозирал над 1 млн. лв. в лицензирана кредитна институция (възможност, която беше премахната при управлението на Бойко Борисов) и (сега, с част от промените, на практика се възстановява), уточняват от агенцията,

Законовите изменения овластяват Българската агенция за инвестиции да контролира инвестициите, както и да следи дали вложението е прехвърлено или прекратено. За тези случаи до момента законът и правилникът към него на практика не предвиждат санкция - няма срок, в който прекратилият инвестицията си чужденец да е длъжен да декларира това пред държавата и да върне картата си за пребиваване, посочват вносителите на поправките.

За да се прекратят злоупотребите има изискване за договор за поддържане на депозита за срок не по-малък от пет години, заяви Корнелия Нинова. Алиосман Имамов от ДПС предупреди, че от средата на 2008 г. инвестициите в България непрекъснато и катастрофално намаляват, излизат повече капитали от страната ни, отколкото влизат. Тази тревожна тенденция продължава и до момента, аргументира той проекта на колегите си от левицата.

През февруари мерки за насърчаване на чуждите капитали бяха взети през закона Закона за насърчаване на инвестициите, който беше върнат от президента Росен Плевнелиев за ново обсъждане.
Источник:
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 12/09/2013, 03:24

Дополнение:
1 милион в банка за бг паспорт
Парите ще стоят поне 5 години на влог като гаранция против измами

Над 1 милион лева в банка трябва да вложат чужденците и то минимум за срок от 5 години, ако искат да получават разрешение за постоянно пребиваване у нас. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене промени в Закона за чужденците.

Текстовете бяха прегласувани по искане на ГЕРБ, като "за" бяха 87 народни представители, 69 - "против", а 12 се въздържаха. По-благоприятни условия са предвидени за инвеститорите, направили вложение от над 2 млн. лв.

Сред мотивите на вносителите от БСП е намалението с над 50% на инвестиции през 2013 спрямо същия период на миналата година, а спадът е непрекъснат от 2009 г. насам.

Законът въвежда и допълнителни гаранции срещу злоупотреба от страна на недобросъвестни чужденци, желаещи да получат разрешение за пребиваване в страната. Като едната от тях е влогът от 1 милион лева да стои в банка у нас поне пет години.

Промените дават право и на Българската агенция за инвестиции да осъществява непосредствен контрол върху инвестициите, както и да следи дали вложението е прехвърлено или прекратено.

За тези случаи до момента законът и правилникът към него на практика не предвиждаха санкция - няма срок, в който прекратилият инвестицията си чужденец да е длъжен да декларира това пред държавата и да върне картата си за пребиваване.
Източник

Статут на постоянно пребиваващи да се дава срещу депозит от 1 млн. лв.:
Да се възстанови правото на чужденци да получават разрешение за постоянно пребиваване, ако са вложили над 1 000 000 лв. в лицензирана кредитна институция у нас по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години. Това предвиждат промени в закона за чужденците, внесени от депутати от БСП и приети днес на първо четене от парламента. Тази възможност отпадна от закона при кабинета "Борисов". (Дневник)
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение winni » 13/12/2013, 23:55

Готовится полезный закон ЕС о возможности открытия банковского счета любым человеком, легально находящимся на территории любой страны ЕС.
winni
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 03/06/2012, 13:07

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 14/12/2013, 15:25

winni писал(а):Готовится полезный закон ЕС о возможности открытия банковского счета любым человеком, легально находящимся на территории любой страны ЕС.
Пожалуйста подкрепите сообщение ссылкой на источник.
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Полезныe новости.

Сообщение winni » 14/12/2013, 23:27

Юрий писал(а):
winni писал(а):Готовится полезный закон ЕС о возможности открытия банковского счета любым человеком, легально находящимся на территории любой страны ЕС.
Пожалуйста подкрепите сообщение ссылкой на источник.
Юрий


Вчера или позавчера здесь прочитал http://www.moreto.net/novini.php
Основна банкова сметка за всеки от ЕС
Четвъртък, 12 Декември 2013 19:38

Всеки, който пребивава законно в Европейския съюз, трябва да има право да открие основна разплащателна сметка и това право не следва да бъде отказвано въз основа на националност или място на пребиваване, заявиха депутатите, които гласуваха по законопроекта на ЕС в тази област в четвъртък. Таксите и правилата за тези сметки следва да бъдат прозрачни и сравними, и да бъде лесно да се премине към друга банка, предлагаща по-добри условия, се казва още в текста, който предстои да бъде прецизиран с държавите членки на ЕС.

„В днешния свят потребителите, както и секторът на търговията на дребно, зависят от достъпа до съвременни платежни услуги. Предоставянето на електронни платежни услуги не е много скъпо и те могат да направят живота на потребителите по лесен, освен това ще повишат ефективността на бизнеса и ще спомогнат за модернизиране на икономиките ни. Затова Парламентът счита, че е необходимо спешно да се изиска от банките да предоставят тези услуги и дадат възможност на потребителите да направят информиран избор. Парламентът разгледа своевременно този документ. Сега се очаква от страните членки да направят същото, така че да можем да завършим работата по това досие до пролетта на следващата година", заяви докладчикът Юрген Клуте след гласуването.

Основната разплащателна сметка трябва да дава възможност на клиентите да плащат и да теглят пари в брой и да извършват платежни транзакции в рамките на ЕС, без да включва овърдрафт услуги. Всички доставчици на платежни услуги ще трябва да предложат тези сметки като част от тяхната присъща дейност, определяйки по-ниски такси за тях, отколкото за останалите си услуги, смятат депутатите.
winni
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 03/06/2012, 13:07

Re: Полезныe новости.

Сообщение Юрий » 14/12/2013, 23:57

Свидетельства о рождениив Болгарии уже будет выдваться на трех языках .
С 18 декабря2013 г.муниципалитеты будут обязаны выдать основополагающие документы гражданского состояния на болгарском, английском и французском языках.
То же самое будет и со свидетелствами о браке и свидетельства о смерти . Документы будут действительны в 23 странах, включая Турцию , без перевода и легализации . Об этом сообщил министр регионального развития Даниела Терзиева.

В настоящее время болгары вынуждены платить компаниям, когда им нужно представить документы за рубежом. Перевод должен выполняться только на основании лицензии переводчика. Это стоит от 9 до 50 левов в зависимости от типа документа и срока, а также легализоваться с помощью заверки МИДа Болгарии и Апостиля.

Изменение является результатом подписанного международной конвенции, направленной на сокращение административного бремени для граждан .
Источник: http://www.moreto.net/novini.php?n=234627&p=17
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17514
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

След.

Вернуться в Законодательство

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1