Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Законодательство Болгарии: конституция, кодексы, законы...

Модератор: Юрий

Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 30/04/2010, 19:51

Сегодня наконец были опубликованы Изменения в Законе о болгарском гражданстве, принятые Народным собранием 15 апреля 2010 г.
Кратко суть изменений:
1. Документы на болгарское гражданство на основании болгарского происхождения будут приниматься сейчас ТОЛЬКО с удостоверением ДАБЧ, подтверждающим такое присхождение. В Удостоверении будет указываться и на основании каких документов были подтверждены болгарские корни.
Документ издается в 1-месячный срок.
2. Документы на приобретение болгарского гражданства, отказ от гражданства и восстановление бг-гражданства принимаются ЛИЧНО от кандидата в Министерстве правосудия или в дипломатическом или консульском представительстве Республики Болгарии. Т.е. прием документов через доверенных лиц теперь не будет возможен. С кандидатом будут проводиться собеседования, и орган, через который принимаются документы, будет прикладывать к документам свое заключение от собеседования.
3.Чл. 35. (1) Министр правосудия делает предложение об издании указа по чл. 34 в срок до:
1. 18 месеца - по заявлениям о болгарском гражданстве по натурализации;
2. 12 месеца - по заявлениям о болгарском гражданстве для лиц с болгарски, произхождением по натурализации;
3. 6 месеца - по заявлениям о болгарском гражданстве за ;
4. шесть месеца - по заявлениям об освобождении от болгарского гражданства;
5. 3 месеца - по предложенията за придобиване на българско гражданство по чл. 16, както и за отмяна на натурализация или за лишаване от българско гражданство.

Дам и официальный полный текст изменений:
Народно събрание
брой: 33, от дата 30.04.2010 г. Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 96
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство, приет от ХLI Народно събрание на 15 април 2010г.
Издаден в София на 23 април 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г. и бр. 74 и 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В удостоверението се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход.
(3) Удостоверението по ал. 2 се издава в едномесечен срок.“
§ 2. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Придобиване на българско гражданство по натурализация, освобождаване от българско гражданство и възстановяване на българско гражданство се извършва по молба на заинтересуваното лице, подадена лично в Министерството на правосъдието или в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическото или консулското представителство на Република България задължително дава мотивирано становище по молбата.
(2) За малолетните молбата се подава от техните родители или настойници, а за непълнолетните тя се приподписва от родителите или от попечителите им. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права.
(3) При подаването на документите с молителя се провежда интервю. За малолетните интервю се провежда с техните родители или настойници. При провеждане на интервю с непълнолетни те се придружават от родителите или попечителите им.“
§ 3. В чл. 32 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Агенцията за бежанците“ се заменят с „Държавната агенция за бежанците“.
2. В ал. 3 думите „писмено становище“ се заменят с „писмени становища на Министерството на вътрешните работи и“.
§ 5. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Министърът на правосъдието прави предложение за издаване на указа по чл. 34 в срок до:
1. осемнадесет месеца - по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация;
2. дванадесет месеца - по молбите на лица от български произход за придобиване на българско гражданство по натурализация;
3. шест месеца - по молбите за възстановяване на българско гражданство;
4. шест месеца - по молбите за освобождаване от българско гражданство;
5. три месеца - по предложенията за придобиване на българско гражданство по чл. 16, както и за отмяна на натурализация или за лишаване от българско гражданство.
(2) Сроковете по ал. 1 текат от постъпването на молбата или предложението в Министерството на правосъдието, съответно от датата на отстраняване на нередовностите.
(3) Становищата на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“ постъпват в Министерството на правосъдието:
1. по ал. 1, т. 1 - в срок не по-късно от десет месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“;
2. по ал. 1, т. 2 - в срок не по-късно от седем месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“;
3. по ал. 1, т. 3 - в срок не по-късно от четири месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно два месеца преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“;
4. по ал. 1, т. 5 - в срок не по-късно от два месеца преди изтичането на срока - за Министерството на вътрешните работи, съответно един месец преди изтичането на срока - за Държавна агенция „Национална сигурност“.“
§ 6. В чл. 37, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. общините или кметствата, където се съхранява актът за раждане на лицето - за вписване на промените в гражданството в регистъра за гражданско състояние;“.
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея думите „регистрите за гражданското състояние на населението“ се заменят с „регистъра на населението“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министерството на правосъдието има право на безплатен достъп до Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Редът, начинът и обхватът на данните, до които се предоставя достъп, се определят със споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред в срок до две години от влизането в сила на този закон.
§ 9. В Закона за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 28 и 37 от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48 и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г. и бр. 6, 19, 47, 74 и 82 от 2009 г.) чл. 20 се отменя.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 15 април 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Христо » 02/05/2010, 23:27

1. Значит экзамена по языку по прежнему не будет?
2. Имения Удостоверение ДАБЧ, можно сразу подать на гражданство или сначала можно \ нужно подать на ВНЖ , ПМЖ?
Аватара пользователя
Христо
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 7343
Зарегистрирован: 21/07/2007, 21:26
Откуда: Силистра

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 03/05/2010, 08:38

Христо писал(а):1. Значит экзамена по языку по прежнему не будет?
2. Имения Удостоверение ДАБЧ, можно сразу подать на гражданство или сначала можно \ нужно подать на ВНЖ , ПМЖ?
Зачем задавать вопросы, в которых содержится и ответ?
Насчет екзамена для иностранцев с болгарским происхождением ничего не сказано.... Значит все по старому: не нужно!
Если хотите подавайте сразу на гражданство после получения Удостоверения ДАБЧ, если хотите сначала оформляйте ВНЖ/ПМЖ, и потом на граждамнство: срок оформления бг-гражданства указан в 12 месяцев!
Пока не ясно, как одновременно Министерство сможет распихать очередь в примерно 40000 человек? Сейчас рассматриваются документы людей, подавших на гражданство с 2004 (единицы) до 2007 года включительно! Когда начнется рассмотрение документов, поданных с 2008 до 2009 года, пока не ясно.
Еще раз всем напоминаю, что если вы подали только одно свидетельство о рождении с указанием, что один из родителей является болгариным, то почти 100% гарантия, что ваша преписка будет направлена в ДАБЧ для предоставления дополнительных документов! Поетому позаботьтесь о них заранее: данного срока в 1-1,5 месяца, как правило, не достаточно для поиска и сбора документов. Часто я отправляю по старым контактам сообщение о подготовке доп. документов, но люди не получают их, так как за несколько лет сменили ел.адреса или телефоны. Когда же они сами находят информацию о доп. документах, срок уже изтек и ничего сделать не возможно!
Если вы оформили удостоверение ДАБЧ о болгарском происхождении, то дополнительных проверок, и документов не требиется и процесс получения гражданства , как правило на несколько месяцев ускоряется.
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 06/05/2010, 10:05

Итак, новые изменения вступили в силу.
Те кто рассчитывает оформлять болгарское гражданство н основании болгарского происхождения теперь придется приезжать в Болгарию минимум 4 раза на сроки от 1-2 дней до 2 месяцев, или подавать через консульские службы Р.Болгарии.
Первый раз - подавать в ДАБЧ на удостоверение о болгарском происхождении;
второй раз - на болгарское граждаство в Министерство правосудия ;
третий раз - для получения Указа о предоставлении болгарского гражданства;
четвертый раз для подачи на и получения болгарских документов.
Хочу подчеркнуть, что приезд на несколко дней возможен только при условии, что некоторые промежуточные действия кто-то будет выполнять за вас.
А именно:
1. получение Удостоверения из ДАБЧ и перевод и легализация полученных из ДАБЧ оригиналов документов и дополнительных справок, чтобы кандидатам не пришлось ждать перевода и легализации, проживая в Болгарии 1-2 недели.
2.Сейчас не возможно будет приехать в Софию на 1 день и сразу сдать документы на гражданство (имея удостоверение ДАБЧ) и уехать: сейчас кроме подачи документов будет необходимо пройти и собеседование, дата и час которого сообщается при приеме комплекта документов в мин. юстиции Болгарии. Надо будет кандидатам запланировать минимум 3-х дневное нахождение в Софии и желательно в начале недели, чтобы не попасть на выходные.....
3. После выхода Указа о присвоении болгарского гражданства ( по новому Закону до 12 месяцев) существует примерно 2-х месячный период, в течении которого, получив указ, сделать адресную регистрацию и получить ЕГН нового болгарского гражданина. Без етого подавать документы на болгарские документы не возможно!
Получение Указа сейчас также не возможно по доверенности - хотя я не нашел в Законе такого требования!
Данные 3 пункта мероприятий можно будетъ сделать по доверенности. К четвертому приезду для оформления болгарских документов все должно быть готово, и оформления документов сейчас занимает от 3 до 5 дней, после чего можете уже пользоваться всеми возможностями болгарского гражданина.
В оптдельных случаях возможен вызов кандидатов и для собеседования с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВР) Болгарии и/или ГосАгенцииБацбезопаснсти (Държавна агенция „Национална сигурност“")! Заключения послдних двух организаций вымосярся за 1-2 месяца до принятия решения о предоставлении болгарскиого гражданства МинЮстом.
Хочу подчеркнуть, что в Болгарию приезжать не обязательно, и можно все, кроме адресной регистрации и оформления ЕГН сделать через консульские службы Болгарии.
НО! :!: Имеется одно предостережение: только в етом году получил несколько писем от людей, документы который потерялись на пути: Болгарске консульство в России --> Министерство правосудия или ДАБЧ в Болгарии. Люди интересуются, что делать? - я не знаю!
Вероятно, надо добиваться, чтобы в консульской службе нашли документы, или подготовить новые оригиналы (дубликаты) и ехать в Софию и подавать непосредственно и лично в Министерство....
Так как подача документов не возможна сейчас по доверенности, то могу вам помочь сократить время нахождения в Болгарии и оказать консультативную помощь по подготовке необходимых документов и заполнении соотвествующих, предвиденных законодательством заявлений и бланков.
Надеюсь, что я ответил на все многочисленные вопросы, которые получил и получаю в связи с новыми изменения Закона о болгарском гражданстве.
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение MSV » 06/05/2010, 18:12

Интересно, а как будет соблюдаться срок в 12 месяцев для тех, кто подал документы до принятия данных поправок к Закону ?
MSV
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 14/07/2009, 10:19

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 06/05/2010, 22:11

MSV писал(а):Интересно, а как будет соблюдаться срок в 12 месяцев для тех, кто подал документы до принятия данных поправок к Закону ?
Я уже ответил, что не знаю, как решится вопрос с многолетней очередью? В принципе, для подавших документы на гражданство до вступления в силу новых изменений действуют старые правила.
Могу сказать только, что сейчас получают известия о донесении дополнительных документов, как люди подавшие в 2004 году (Единицы), так и подавшие в середине 2007 года. К рассмотрению документов 2008 и 2008 года еще вообще не приступили!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Глокая Куздра » 07/05/2010, 10:47

Вообще удивительна ситуация с этой очередью, фактически в ней записаны граждане других стран.
Идет собственно раздача паспортов как, примерно, Россия раздавала в Южной Осетии и Абхазии перед агрессией.

Не могу понять зачем Болгарии нужны граждане, проживающие в других странах, которым болгарский паспорт нужен только для передвижения по миру и может еще для каких махинаций.
Тоесть налоги платить и деньги хранить в стране пребывания, а как проблемы возникнут, так "их бин Българин".

Вообще считаю надо всех, подававших через посредников отвести в другую очередь, всех не живущих в Болгарии в третью, остальных останется от силы чуть чуть и к ним применить закон о сроках предоставления гражданства. По мере возможности заниматься остальными очередями.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4584
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 07/05/2010, 22:33

Глокая Куздра писал(а):Не могу понять зачем Болгарии нужны граждане, проживающие в других странах, которым болгарский паспорт нужен только для передвижения по миру и может еще для каких махинаций.
Тоесть налоги платить и деньги хранить в стране пребывания, а как проблемы возникнут, так "их бин Българин".
Я бы не стал бы всех судить со "своей колокольни", и навешивать "ярлыки": один хороший, а тот плохой; он имеет болгарское самосознание, а тот только притворяется ... Никто не может знать, что из-свбя представляет тот или др. человек, какие у него планы, на сколько он "хороший" или "плохой" болгарин будет в будущем, да и людям свойственно меняться.....
Могу сказать только, что ко мне обращается много и разных людей, одним я разу отказываю, другим стараюсь помочь и достигаем нужного результата ... Были случаи, когда молодежь прямо говорила, что их интересует только возможность безвизового перемещения по "Европа", но так как родители или родитель болгарин, то почему бы не воспоьлзоваться ...??? НО! :!: переехав в Болгарию, они на столько изменяют свое настроение, отношение к новой стране, что уже не думают куда-то еще уезжать ...
Каждый человек ищет, где ему будет лучше, и переехвь в более спокойную страну (возможно чересчур..) они на столько отдыхают от более интенсивного/ стрессового старого образа жизни, что уже о каких-то новых вещах уже и не думают ...
Так что давайте не будем на столько безапеляционно судить других!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение YanaSt » 08/05/2010, 10:27

Юрий писал(а):Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред в срок до две години от влизането в сила на този закон.
Юрий

Правильно ли я поняла: док-ты, поданные до вступления закона, будут рассмотрены в срок до двух лет?
Аватара пользователя
YanaSt
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24/08/2009, 11:15
Откуда: Украйна

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 08/05/2010, 10:42

YanaSt писал(а):
Юрий писал(а):Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон, се разглеждат и решават при досегашните условия и ред в срок до две години от влизането в сила на този закон.
Юрий
Правильно ли я поняла: док-ты, поданные до вступления закона, будут рассмотрены в срок до двух лет?
Поняли правильно, но, вероятно надо понимать, что срок начинает течь со дня вступления Новых изменений Закона о бг-гражданстве. Я уже писал выше, что сейчас рассматриваются документы, поданныe в 2007 году, и вполне возможно, что доки поданные в 2008-2009 годах рассмотрят за объявленные 2 года: После вступления Болгарии в ЕС, введение визового режима для многих стран, значительно сократило число желающих получения болгарского гражданства. В ДАБЧ и в Министерстве правосудия большие очереди стали редкостью!
Будут ли исполнены объявленные сроки -скоро узнаем..... Ждать менее 1 года!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Глокая Куздра » 08/05/2010, 11:09

Юрий писал(а):Я бы не стал бы всех судить со "своей колокольни", и навешивать "ярлыки": один гороший, а тот плохой; он имеет болгарское самосознание, а тот только притворяется ..

Ни в коем случае не навешиваю ярлыков. Но всякий кто подает на гражданство имеет уже право на получение ПМЖ и проживание в Болгарии. По сути этого достаточно для реализации своего болгарского самосознания если оно есть. С точки зрения государства, переезд в Болгарию был бы именно доказательством болгарского самосознания. С моей точки зрения постороннего наблюдателя тоже непонятно стремление получить именно гражданство.
Гражданство нужно только в двух случаях - желание участвовать в выборах в Болгарии и желание свободно передвигаться по Европе.
Я больше не знаю отличий.
Это такое мое ИМХО.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4584
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение vlads55 » 08/05/2010, 12:02

ИМХО.

Может быть и не в тему. К тому же многие могут обозлитсься за подобные высказывания. Тем не менее. "Платон мне друг, но истина дороже"!

В основе любой миграции лежит поиск "лучшей жизни" в той или иной форме. Условно мигрантов можно разделить на следующие категории.
1. Попытка улучшение своего экономического положения (самая большая категория)
2. Политическая и социальная миграция (самая маленькая категория, хотя зачастую мигранты первой группы представляются в этой категори)
3. Смена места проживания по соображениям климата, экологии и т.п.

Для первой и второй категории получение гражданства является приоритетным, т.к. в основе миграции лежит практически полный разрыв со своей исторической родиной и максимальная интеграция в новое обшество.
Для третьей категории, в большинстве случаев, смена гражданства не является приоритетом и, зачастую, даже не рассматривается в списке целей.

В связи с вышеизложенным, тема "национального осознания" не может представляться чем-то значимым. Без сомнения, найдутся и такие индивидуумы, для которых тема "национального осознания" может быть приоритетной. Но в общей массе мигрантов их количество представляется незначащим. Тему "национального сознания" в основном используется для достижения своих целей мигрантами первой группы.

Подчеркиваю, что все вышеизложенное является исключительно частным мнением.
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2301
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Глокая Куздра » 08/05/2010, 19:41

vlads55 писал(а): В основе любой миграции лежит поиск "лучшей жизни" в той или иной форме. Условно мигрантов можно разделить на следующие категории.
1. Попытка улучшение своего экономического положения (самая большая категория)

Откуда вы это взяли?
Среди моих знакомых эмигрировавших из России в Болгарию нет никого кто бы сделал это ради улучшения экономического положения.
Думаю вы выдаете желаемое за действительное.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4584
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение vlads55 » 08/05/2010, 20:28

Глокая Куздра писал(а):Откуда вы это взяли?
Среди моих знакомых эмигрировавших из России в Болгарию нет никого кто бы сделал это ради улучшения экономического положения.
Думаю вы выдаете желаемое за действительное.


Не буду с Вами соприть. Что любопытно, я не настаивал на существовании только этой группы мигрантов. В моей классификации, если посмотреть повнимательней, фигурируют три группы. Вероятно, Ваши знакомые относятся к группе номер 2 или 3. Справедливости ради хочу заметить, что тема "национального самосознания" используется и мигрантами второй группы тоже (приношу извинения, что не указал это в предыдущем посте). И, по моему мнению, никогда не используется мигрантами 3 группы. Простые житейские пример. Жил был простой парень с семьей на необъятных просторах России где-нибудь в Восточной Сибири. Накопил деньжат и надумал, например, податься во Францию. Вряд его будет сильно мучать вопрос гражданства. Жить дадут спокойно, и слава богу. Или, например, молодой IT специалист из Узбекистана получил квоту на работу во Франции. Он будет всеми возможными способами бороться за получение французского гражданста.
В общем-то я размещал этот пост в качестве комментария к вопросу о необходимости смены гражданства и к вопросу о "национальном осознании". И к Болгарии он не имеет непосредственного отношения. Такие же аналогии можно провести и с друими странами, как например Израиль, Германия, США и прочее.

С наилучшими пожеланиями
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2301
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Глокая Куздра » 08/05/2010, 20:36

Я даже думаю, что в силу русского менталитета, Болгария даже не рассматривается руснаками для эмиграции по первой группе. Смотрят в сторону Англии, Америки, Австралии, Германии и така нататак. Болгарию же рассматривают в разрезе дауншифтинга. Наверное поэтому я и не знаю никого в Болгарии по первой группе.
Аватара пользователя
Глокая Куздра
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 4584
Зарегистрирован: 22/11/2007, 09:48
Откуда: Бургас

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение vlads55 » 08/05/2010, 20:50

Глокая Куздра писал(а):Я даже думаю, что в силу русского менталитета, Болгария даже не рассматривается руснаками для эмиграции по первой группе. Смотрят в сторону Англии, Америки, Австралии, Германии и така нататак. Болгарию же рассматривают в разрезе дауншифтинга. Наверное поэтому я и не знаю никого в Болгарии по первой группе.


Еще раз хочу подчеркнуть, что я не имел ввиду конкретно Болгарию. Вопрос темы касался смены гражданства по типу "национального самоосознания".

Согласен насчет дауншифтинга. Дауншифтинг, вероятней всего, стоило бы отнести ко 2 группе. В значительной степени это социальное явление. А действительно обеспеченных пенсионеров, которые переселились в Болгарию, надо отнести к 3 группе. У них не было ни социальных ни других побудительных мотивов чтобы ехать сюда, кроме одного. Найти место, "чтобы спокойно встретиь старость..." И для многих из них именно Болгария стала тем самым местом. Близость языка, культурных традиций, веры и хорошее отношение к русским. Впрочем, это вопрос другой темы и неоднократно обсуждался здесь.

Я больше по теме старался написать. Так сказать, "К вопросу о национальном сознании..."
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2301
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 08/05/2010, 21:09

Глокая Куздра писал(а):Наверное поэтому я и не знаю никого в Болгарии по первой группе.
Как не странно, но последние 2 года у меня все больше появляется запросов именно по такой первой группе:
vlads55 писал(а):В основе любой миграции лежит поиск "лучшей жизни" в той или иной форме. Условно мигрантов можно разделить на следующие категории.
1. Попытка улучшение своего экономического положения (самая большая категория)
В основном, ето выходцы из стран бывшего СССР, где наблюдается, по их словам, значительный прессинг в "отношении русских": невозможность устройства на хорошую работу, поступить в институт и даже жениться....
Не хочу указывать пальцем, поетому лишь скажу, что выходци из етих стран занимаются "черновой работой" в Москве и довольствуются етим...
Многих я стараюсь отгововрить, так как многие из них никогда никуда не выезжали заграницу, и почему-то считают, что Болгария именно та страна, в которой им удасться добиться бОльшего, чем у себя на родине...
Естественно никак их нельзя отнести к большинству....
Правда среди них попадаются очень состоятельные люди, но уже относящие в другую группу..., рассматривающие Болгарию скорее страной для инвестирования или отдыха и проживания на пенсии своего семейства или своей многочисленной родни....
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение vlads55 » 08/05/2010, 21:37

Юрий писал(а):Естественно никак их нельзя отнести к большинству....
Юрий


Уважаемый Юрий,

Спасибо за комментарий. Я имел ввиду под большинством лиц первой категории не конкретно Болгарию, а основную массу миграции в мире. Думаю, Вы, как человек опытный в этом вопросе, не будете оспаривать тот факт, что основа миграции в мире, это все же миграция с целью улучшения своего экономического положения, причем это не всегда трудовая миграция. Возьмем, к примеру, ту же Францию периода до последних волнений среди арабского населения. Лица из бывших французских колоний перемещались во Францию и тут же начинали получать очень достойный welfare. По информации моего приятеля француза в последние годы им давали по 500EUR!!! на каждого члена семьи. Что не могло не привести к недовольству среди коренных французов. Лично по моим наблюдениям в Париже за последние 16-17 лет резко возросло количество небелого населения. Или мне только кажется? Впрочем, это тема совершенно отдельного обсуждения и уж точно, не на этом форуме. А то еще расистом сочтут :D

Еще раз благодарю всех участников дискуссии и тему покидаю
"Мерзок человек, и путь его - от пеленки вонючей, до смердящего савана".
Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать".
Аватара пользователя
vlads55
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 2301
Зарегистрирован: 23/03/2010, 19:53
Откуда: In The Middle Of The Nowhere

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Юрий » 08/05/2010, 22:34

vlads55 писал(а):Уважаемый Юрий,

Спасибо за комментарий. Я имел ввиду под большинством лиц первой категории не конкретно Болгарию, а основную массу миграции в мире. Думаю, Вы, как человек опытный в этом вопросе, не будете оспаривать тот факт, что основа миграции в мире, это все же миграция с целью улучшения своего экономического положения, причем это не всегда трудовая миграция.
Спорить не буду, но вы увели ее совсем в другом направлении, не имеющем отношения к закодательству!
Юрий
Фирма "Контакт-БгРу" ЕООД, г.София, 1574, ул.Теменуга, 2А, ап.20, Болгария
тел: +359-878919265; +359-897919269, e-mail: yurij.abashev[A]gmail.com , Skype: abashev;
www.facebook.com/yurijabashev , http://vk.com/aboutbulgaria
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17529
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Re: Изменения в Законе о болгарском гражданстве.

Сообщение Христо » 09/05/2010, 19:18

просьба к модератору - удалить флуд, очень мешает восприятию нужных сообщений
Аватара пользователя
Христо
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 7343
Зарегистрирован: 21/07/2007, 21:26
Откуда: Силистра

След.

Вернуться в Законодательство

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2