Для свежеприехавших рускинь!

Вопросы об иммиграции, получении гражданства, вида на жительство, заключения браков в Болгарии и т.д.

Модератор: Юрий

Сообщение Юрий » 27/06/2005, 08:56

Внесу оточнение, так как вижу, что у людей действительно складывaeтся непонимание:
Для получения Болгарского гражданства НЕОБХОДИМО отказаться от другого гражданства (предоставив докумнет подтверждающий отказ, или что к моменту получения болгарского гражданмства будет оформлен такой отказ), НО!
Это не относится к иностранцам с болгарским происхождением.
Приведу статьи из Закона о болгарском гражданстве, на болгарском:

Чл. 3. Български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин при прилагането на българското законодателство, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл. 5. Сключването или разтрогването на брака между български гражданин и чужд гражданин или промяната на гражданството на единия от съпрузите по време на брака не променя по право гражданството на другия съпруг.

Раздел II.
Придобиване на българско гражданство по месторождение
Чл. 10. Български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход.


Чл. 11. Смята се, че е родено на територията на Република България дете, намерено на тази територия, чиито родители са неизвестни.


Раздел III.
Придобиване на българско гражданство по натурализация

Чл. 12. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:
1. е пълнолетно;

2. преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България;

3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) владее български език, което се установява по ред, определен с наредба на министъра на образованието и науката, и

6. (нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) е освободено от досегашното си гражданство или ще бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.


Чл. 13. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) Лице, което не е български гражданин, отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4, 5 и 6 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България, може да придобие българско гражданство, ако отговаря и на едно от следните изисквания:
1. не по-малко от 3 години има и продължава да е в законно сключен брак с български гражданин;

2. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)

3. родено е в Република България;

4. разрешението за постоянно пребиваване е получено преди да навърши пълнолетие;

5. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.)


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.) Лице, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализация, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) Лице без гражданство може да придобие българско гражданство, ако отговаря на условията по чл. 12, т. 1, 3, 4 и 5 и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за натурализация има разрешение за постоянно пребиваване в Република България.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство по натурализация, без да са налице условията по чл. 12, т. 2, 4, 5 и 6 ако отговаря на едно от следните изисквания:
1. е от български произход
;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) осиновен е от български гражданин при условията на пълно осиновяване;

3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.
Чл. 16. Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, без да са налице условията по чл. 12, ако Република България има интерес от натурализацията му или ако лицето има особени заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата или спорта.


Чл. 17. Децата до 14-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако родителите им или преживелият от тях приемат българско гражданство или ако само един от родителите им стори това, в случай че другият е български гражданин. При същите условия децата от 14- до 18-годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това.Чл. 18. (1) Деца до 14-годишна възраст, на които само единият от родителите е български гражданин, в случай че нямат българско гражданство, могат да станат български граждани, без да са налице условията по чл. 12, ако двамата родители или преживелият от тях дадат писмено съгласие за това. Не се изисква съгласието на родител, който е лишен от родителски права. При същите условия могат да придобият българско гражданство и децата от 14 до 18 години, ако поискат това.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) При условията на ал. 1 могат да придобият българско гражданство и лица, осиновени от български гражданин при условията на пълно осиновяване.
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17535
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Сообщение derjik » 27/06/2005, 09:35

забыл,где это прочитал,но тоже важно...


Изменения на изискванията за придобиване на българско гражданство.
Лицата с български произход са с предимство.

Напоследък се въведоха някои изменения в изискванията за придобиване (или възстановяване) на българско гражданство, които засягат представяне на необходими документи, заплащане на такси, срокове и т.н.

Сега за придобиване или възстановяване на българско гражданство трябва да бъдат представени директно в Управление "Българско гражданство" на Министерството на правосъъдието (1000 София, бул. "Дондуков" 2а) или чрез българските консулства в чужбина следните документи:

Молба, адресирана до Управление "Българско гражданство"- свободен текст. Необходимо е в нея да се посочат мотивите за приемане или възстановяване на гражданство. Молбите на деца до 14-годишна възраст се подават от името на двамата им родители или настойници; молбите на непълнолетните от 14 до 18-годишна възраст трябва да бъдат преподписани от двамата родители или настойници.
Автобиография (за децата до 14 г. се изисква автобиография на родителите им).
Декларация, образецът на която се получава от Управление "Българско гражданство" на Министерството на правосъдието или от консулските ни представителства в чужбина , и се попълва от кандидата.
Една черно-бяла или цветна снимка на кандидата.
Документ за раждане (може и негово копие), който трябва да бъде преведен на български език , а преводът - заверен в консулството ни в съответната страна или в Консулското управление на Министерството на външните работи в София.
Вносен лист за внесена в Държавната спестовна каса (ДСК) държавна такса в размер на 1 000 (хиляда) лева за лицата, на които поне единият родител е български гражданин или е от българска народност. Тази такса доскоро бе 500 лв., но във връзка с голямата инфлация у нас е увеличена. За лицата, които не са с български прозход, таксата е 4 000 (четири хиляди) лв. За лицата до 16-годишна възраст таксата е 500 лв., независимо от това дали имат или нямат български произход. Когато таксите се плащат в чужбина, те се внасят в консулството ни там и за отделните страни има определени размери във валута, като пак за лицата с български произход има финансови облекчения.
Удостоверение от Министерството на вътрешните работи (МВР), бюра "Чужденци", че на кандидата е разрешено постоянно пребиваване в България - това не се отнася за лицата, които живеят постоянно в чужбина. Документът не се изисква и от лицата до 14 -годишна възраст.
Собственоръчно написана декларация за семейното и имотното състояние на молителя (без децата до 14-годишна възраст).
Свидетелство за съдимост - само за лицата, навършили 14 години. Ако свидетелството е издадено в чужбина, трябва да се представи и негов заверен превод.
Специално за лицата, които желаят възстановяване на българското си гражданство, се изисква и документ, който удостоверява, че са били български граждани.

Българските граждани, които желаят освобождаване от българско гражданство, подават следните аналогични документи: молба със свободен текст; автобиография; една фотоснимка; документ за раждане; попълнена декларация; документ за внесена такса в размер на 4 000 лв.; декларация. че не дължат данъци, такси или други държавни вземания и че нямат задължения към ДСК, ДЗИ, задължения за издръжка и др.; саморъчна декларация, че не са под съд и следствие (само за лицата, навършили 14 г.); мъжете представят и удостоверение , че са отслужили военната си служба или не им предстои в близко време да я отслужват; свидетелство за съдимост (без лицата до 14 г.).

Всички документи се представят на български език, а издадените на чужди езици, за които стана дума по-горе, се представят със заверени преводи на български език.

Разглеждането на молбите на лицата от български произход, в това и на българите, живеещи в чужбина, се извършва с предимство, в сравнение с молбите на останалите лица. Новото ръководство на Министерството на правосъдието, Агенцията за българите в тчужбина и междуведомствената комисия за българското гражданство правят всичко възможно за разглеждане в кратки срокове на молбите за гражданство на лицата с български произход. За целта, наред с другите предприети мерки, в последно време заседанията на междуведомствената комисия са по-чести, за да не се забавя разглеждането на преписките специално на българите.
derjik
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 26/06/2005, 15:01
Откуда: BG

Сообщение Cat » 27/06/2005, 13:47

А как обстоят дела с получением российского гражданства,
когда один из родителей гражданин России, а другой - Болгарии?
Необходим ли отказ от болгарского гражданства?
Спасибо.
Cat
 

Сообщение jacky63 » 27/06/2005, 15:58

Об этом написано на предыдущей странице. Закон "О гражданстве РФ"....Или на сайте Президента РФ. :wink:
==============================
Не нужно много слов, чтобы сказать правду.
Изображение
Аватара пользователя
jacky63
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 17/02/2005, 19:57
Откуда: TEL AVIV - Wistler, BC

Сообщение Cat » 27/06/2005, 19:32

jacky63 писал(а): Вводится норма необходимости отказа от гражданства других стран при приобретении российского гражданства.

Вводится или уже ввелась? Это две большие разницы :?
К сожалению, нет никакого времени лазить по форумам. Просто знакомые попросили узнать.
Интересно, а почему никого не отсылают на сайт Президента Болгарии, когда речь идет о получении болгарского гражданства, а все так подробно объясняется?
Cat
 

Сообщение Юрий » 27/06/2005, 20:54

Я отвечаю за болгарскии темы, за российским законодательствомм я не слежу!
Что касается ссылок на сайт Президента, то и они есть для более подробной информации. Не могу же я копировать сайт Президента Болгарии на своем форуме!
По России, без гарантии могу сказать, что тоже требуется отказ от другого гражданства.
Это , как-будто не распространяется для детей до 16 лет, если один из родите;ей является болгарским гражданином, а друигой Российским.
Но я сам гражданство сыну еще не оформлял, поэтому гарантировать не могу, так как не знаю , какие докумнет, от меня потребуют в Посольстве России. До нового года сказали, что возможно и без проблемы. (Возможно, что при достижении совершеннолетия от ребенка и потребуют отказа от другого гражданства!)
Что касается совершеннолетних людей, желающих получить Российское гражданство, то отказ от другого гражданства нужен!
См. предыдущую страницу данного форуме!
Это не займет много времени!
Юрий
Последний раз редактировалось Юрий 27/06/2005, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Юрий
Author
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 17535
Зарегистрирован: 16/03/2004, 14:19
Откуда: Sofia, Bulgaria

Сообщение jacky63 » 27/06/2005, 21:07

Вводится или уже ввелась?


Ну если Закон принят в 2002 году, значит уже ввелась.:wink:

когда речь идет о получении болгарского гражданства


Я так понял, что это обиды. Не стоит, все-таки данный САЙТ и ФОРУМ касаются Болгарии, поэтому так все подробно объясняется все, что касается Болгарии. :wink: Кстати, кроме форума существует и сам сайт, где можно найти очень много полезных вещей.

http://aboutbulgaria.biz/maillist/index.php :wink:

А, вообще, разговор ушел далеко в сторону. Тема закрывается, с общего позволения. :wink:
==============================
Не нужно много слов, чтобы сказать правду.
Изображение
Аватара пользователя
jacky63
 
Лет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форумеЛет на форуме
 
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 17/02/2005, 19:57
Откуда: TEL AVIV - Wistler, BC

Пред.

Вернуться в Гражданство, вид на жительство, брак...

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4